Pasākums „Cik meilas man Latvijas vītas” Vabolē

Šī gada 17. novembrī Vaboles pagasta kultūras namā sirsnīgā gaisotnē noritēja mūsu valsts jubilejas pasākums „Cik meilas man Latvijas vītas”. Pasākumā izskanēja dzejas rindas par dzimteni no pirmās latgaliešu dzejas antaloģijas „Kūkle”, kuru pirmo reizi 1914. gadā izdevis novadnieks Antons Skrinda. Antaloģija savu atdzimšanu piedzīvoja 2017. gadā pēc NBS kapelāna Raimonda Krasinska ierosinājuma un ar viņa finasiālu atbalstu.

Pēc Vaboles pagasta pārvaldes vadītājas Ainas Pabērzas uzrunas Daugavpils novada domes Pateicības rakstus saņēma pagasta pārvaldes darbinieki, kuri ikdienā klusi un it kā nemanāmi veic savu darbu, taču viņus vieno aktīva iesaistīšanās pagasta sabiedriskajā dzīvē un daudzie pašvaldībā nostrādātie gadi. Šie darbinieki ir grāmatvede Lūcija Audzere, bibliotēkas vadītāja Ināra Meijere, komunālā dienesta darbinieks Pēteris Mukāns, grāmatvede-kasiere Regīna Strode. Tika godināta Ināras Bruņenieces daudzbērnu ģimene un Daugavpils novda domes Atzinības rakstu saņēmusī Aijas un Gunāra Sarkaņu audžuģimene.

Turpinājumā, atklājot fotoizstādi „100. diena pirms simtgades”, katrs „Fotoliecību ” akcijas dalībnieks vai ģimene pateicībā saņēma 11. augusta kopbildi.

Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā fotogrāfa ierašanās lauku ciemā bija notikums, kuram gatavojās kā svētkiem. 2018. gada 11. augusta rītā saposušies vabolieši plūda uz simbolisku vietu Vaboles parkā – pie Lielā ozola, lai apliecinātu savu piederību pagastam, novadam un Latvijai. Izstādē aplūkojamās Valijas Plataces veidotās darba kolektīvu, iedzīvotāju grupu, ģimeņu un dzimtu fotogrāfijas nav uzskatāmas par „parādes foto”, bet vēsta: „Tādi mēs esam simts dienas pirms mūsu valsts lielās jubilejas”.

Kā lieliska dāvana pasākuma viesiem bija brāļu Puncuļu koncerts, kas izvērtās īstā sadziedāšanās stundā  un  iedvesmoja vaboliešus cerīgi raudzīties nākamajā Latvijas simtgadē.

Informāciju sagatavojusi:
Vaboles kultūras nama direktore Vija Pabērze