Nekustamo īpašumu izsoles

Daugavpils novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

2020. gada 6.oktobrī plkst. 09:00 nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4460 004 1784, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1472 0.1256 ha platībā, un atrodas “88”, Daugava, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads.  Objekta sākotnējā cena –  EUR 1900.00. Izsoles noteikumi: šeit.

2020. gada 6.oktobrī plkst. 09:30 nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4468 006 0483, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 006 0483 1088 m2 platībā, un atrodas “444”, Ļūbaste, Līksnas pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 830.00. Izsoles noteikumi: šeit.

2020. gada 6.oktobrī plkst. 10:00 nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 4460 005 0224, kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 005 0194 0.1446 ha platībā un atrodas “73”, Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 1230.00. Izsoles noteikumi: šeit.

Izsoles notiks Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt arī klātienē Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā.

Reģistrēties izsolei var Daugavpils novada domes 12.kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.30) no paziņojuma publicēšanas līdz 2020.gada 2.oktobrim plkst. 15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 14.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. 29412676.