Tika veikta zemes vienību apsekošana

Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisija, pieaicinot Daugavpils novada domes Īpašuma nodaļas vadītāju, kā arī konkrētā pagasta pārvaldes vadītāju un zemes speciālistu, apsekoja zemes vienības Daugavpils novadā, kuras savulaik tika pirktas ar mērķi izmantot tās lauksaimnieciskai darbībai.

Kādēļ tika apsekoti zemes gabali?

Kā skaidro komisijas pārstāvji – saskaņā ar LAD sniegto informāciju, daudzas lauksaimniecībā izmantojamās zemes netika koptas. Katram īpašniekam tika sniegts paziņojums, ka, pamatojoties uz likumu par ”Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1 panta sesto daļu,  tiks veikta attiecīgā zemes gabala apsekošana ar mērķi pārbaudīt zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā. Pērkot zemes vienību, īpašnieki ir apliecinājuši, ka viena vai triju gadu laikā izmantos šo zemi tieši lauksaimnieciskajā darbībā.

Kādus zemes gabalus apsekoja?

Kopumā divu nedēļu garumā tika apsekotas 29 zemes vienības Kalupes, Nīcgales, Medumu, Biķernieku, Dubnas, Višķu, Kalkūnes, Tabores, Vecsalienas, Salienas un Naujenes pagastā.

Ko konstatēja komisija?

Apsekojot zemes vienības, ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisija konstatēja, ka lielākā daļa zemju tiek apstrādāta un lietota lauksaimnieciskajā darbībā. Pārpratumi radušies tādēļ, ka informācija par zemju izmantošanu netika precizēta Lauku bloku kartēs. Kā norāda komisijas pārstāvji – katrs zemes gabals ir jāizmanto atbilstoši pirkumā norādītajam zemes izmantošanas mērķim. Piemēram, ja tā ir lauksaimniecība, tad nav atļauts to apmežot.

Kas notiks tālāk?

Katram zemes gabalam tika sagatavots apsekošanas akts, kurš tiek iesniegts pašvaldības izpilddirektoram. Izpilddirektors tos iesniedz ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisijai, kura pieņem lēmumu par to, kuras lietas novirzīt administratīvās lietvedības uzsākšanai.

Kā rīkoties lauku īpašniekiem?

Daugavpils novada domes speciālisti iesaka lauku īpašniekiem laikus aktualizēt situācijas plānus atbilstoši reālajai situācijai. Piemēram, ja zemes gabalā ir norādīts, ka tas ir lauksaimniecībā izmantojams, bet patiesībā tajā atrodas purvs vai mežs, tad situācijas plānā tas ir jānorāda. Tas ļaus izvairīties no soda sankciju piemērošanas.

Kādi sodi var draudēt īpašniekiem?

Saskaņā ar likuma ”Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 39. pantu, par apliecinājumā ietvertā pienākuma nepildīšanu, ja zeme iepriekšējā vai kārtējā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem, var tikt piemērots administratīvais sods atkarībā no zemes platības.

Informāciju apkopoja un foto: Dainis Bitiņš