Pašvaldības nekustamo īpašumu izsole

Daugavpils novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

2021. gada 9.februārī plkst. 08:30 nekustamais īpašums “Toņa” ar kadastra numuru 4450 007 0356, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 4450 07 0356  3092 m2 platībā un atrodas Demenes pagasts, Daugavpils novads.

 Objekta sākotnējā cena –  EUR 682.00.

Izsoles noteikumi.

2021. gada 9.februārī plkst. 09:00 nekustamais īpašums “Varavīksnes 4” ar kadastra numuru 4460 005 0057, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 005 0057 0.16 ha platībā un atrodas Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 470.00.

Izsoles noteikumi.

2021. gada 9.februārī plkst. 09:30 nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4468 009 0180, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 009 0180 0.0456 ha platībā un atrodas Līksnas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 980.00.

Izsoles noteikumi.

2021. gada 9.februārī plkst. 10:00 nekustamais īpašums “Sermuļi” ar kadastra numuru 4470 001 0119, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 001 0119 2.09 ha platībā un atrodas Maļinovas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 3 414.00.

Izsoles noteikumi.

2021. gada 9.februārī plkst. 10:30 nekustamais īpašums “Mazie dzintari” ar kadastra numuru 4450 004 0242, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4450 004 0171 1.76 ha platībā un atrodas Demenes pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2 134.00.

Izsoles noteikumi.

2021. gada 9.februārī plkst. 11:00 nekustamais īpašums “Ezermala” ar kadastra numuru 4474 005 0361, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 005 0361 0.19 ha platībā un atrodas Naujenes pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 4 964.00.

Izsoles noteikumi.

2021. gada 9.februārī plkst. 11:30 nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4468 006 0525, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 006 0525 0.3 ha platībā, būves ar kadastra apzīmējumu 4468 006 0525 001, un atrodas “Tiltu skola”, Tilti, Līksnas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2 187.00.

Izsoles noteikumi.

Izsoles notiks Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Daugavpils novada domes, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski Daugavpils novada pašvaldības tīmekļvietnē www.daugavpilsnovads.lv/kategorija/jaunumi/izsoles/nekustamo-ipasumu-izsoles.

Reģistrēties izsolei var Daugavpils novada domes 12. kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.30) no paziņojuma publicēšanas līdz 2021. gada 5. februāra plkst. 15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 14.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. 294 12 676.