Izsolē pārdod pašvaldības nekustamos īpašumus

IZSOLES

Daugavpils novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

2021. gada 1.jūnijā plkst. 09:00 nedzīvojamo telpu Nr.23,  “1”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads, ar kadastra numuru 4498 900 0342 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 470/12923 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0633 001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0633.

Objekta sākotnējā cena – EUR 710.00.

Izsoles noteikumi


2021. gada 1.jūnijā plkst. 09:30 dzīvokļa īpašumu Nr.3,  Jaunā iela 3, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, ar kadastra numuru 4462 900 0054 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 478/5536 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4462 003 0454 001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 4462 003 0454 002, un zemes ar kadastra apzīmējumu 4462 003 0454.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1 780.00.

Izsoles noteikumi


2021. gada 1.jūnijā plkst. 10:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0293 1.11 ha platībā, uz kura atrodas mežs 1.11 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā “Biķernieki GRAS-1” ar kadastra numuru 4446 003 0006, un atrodas Biķernieku pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 6 590.00.

Izsoles noteikumi


2021. gada 1.jūnijā plkst. 10:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4446 003 0115 1.46 ha platībā, uz kura atrodas mežs 1.41 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā “Biķernieki GRAS-1” ar kadastra numuru 4446 003 0006, un atrodas Biķernieku pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 6 890.00.

Izsoles noteikumi


2021. gada 1.jūnijā plkst. 11:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 003 0007, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 003 0532 1.12 ha platībā, un atrodas Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2 050.00.

Izsoles noteikumi


2021. gada 1.jūnijā plkst. 11:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4474 001 0703 1.1157 ha platībā, uz kura atrodas mežs 0.1 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā “Ārgaļi” ar kadastra numuru 4474 001 0703, un atrodas Naujenes pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1 870.00.

Izsoles noteikumi


Izsoles notiks Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Daugavpils novada domes, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12.kabinetā vai elektroniski Daugavpils novada pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var Daugavpils novada domes 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob. 29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2021.gada 28.maijam plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. 29412676.