Ambeļos turpina attīstīt mednieku namiņu un trofeju telpu

     
Atbalsta Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienests

Biedrība „Mednieku kolektīvs Ambeļi” (turpmāk tekstā Biedrība) ar mērķi veidot pareizu sabiedrības izpratni par medībām un motivēt jauno paaudzi pievērsties veselīgam dzīvesveidam turpina attīstīt izveidoto mednieku namiņu un trofeju telpu Ambeļu pagastā, Parka ielā 14.

Projekts ““Mednieku namiņa un trofeju telpas darbības pilnveidošana un plašākas sabiedrības piesaistīšana Ambeļu pagasta Parka ielā 14” (Nr.19-03-AL28-A019.2201-000002) ir guvis finansiālu atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 7. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests, Projektu līdzfinansē Daugavpils novada dome.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt sadarbības stiprināšanu starp mednieku kolektīviem, piesaistīt plašāku sabiedrību aktīvai brīvā laika pavadīšanai, pilnveidot zināšanas, nodot un pārņemt labās prakses piemērus, nodrošināt vietējai sabiedrībai, jo īpaši jauniešiem, saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Projekta ietvaros tiks veikti būvdarbi izveidotā Mednieku namiņa neapsaimniekotajā telpu daļā 94,3 m2 platībā, kurā pēc atjaunošanas būvdarbu veikšanas tiks uzstādīts  kustīgais mērķis – skrejoša meža cūka, iegādātas mazas enerģijas (līdz 12J) pneimatiskās šautenes ar optiskajiem tēmēkļiem un sniegta iespēja ikvienam interesentam praktiski trenēt savas šaušanas iemaņas, paralēli jau izveidotajās telpās papildināt un paplašināt savas zināšanas par medību saimniecības galvenajiem pamatprincipiem, apskatīt medību trofeju ekspozīciju.

Iegūtās iemaņas šaut pa skrejošu mērķi topošajiem medniekiem noderēs šaušanas eksāmena kārtošanā, lai iegūtu mednieka apliecību, turklāt topošiem mednieki šīm iemaņām neiztērēs nedz laiku, nedz naudu, kas esošajā ekonomiskajā situācijā lauku vidē ir ļoti būtisks faktors.

Pārējā mērķa grupa savas iegūtās iemaņas varēs parādīt ikgadējās mednieku kolektīva “Ambeļi” rīkotajās sporta spēlēs, kuras šogad sakarā ar COVID-19 infekcijas izplatību diemžēl netika organizētas Ambeļos, vai piedalīties plašāka mēroga sacensībās, tādējādi popularizējot Daugavpils novadu un Ambeļu pagastu.

Kopējais projekta finansējums sastāda 22 547, 32 EUR, no kuriem 20 292,59 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, bet pārējo summu līdzfinansē Daugavpils novada dome.

Informāciju sagatavoja: Biedrības „Mednieku kolektīvs Ambeļi” valdes priekšsēdētājs Egils Rūtiņš