Apstiprina dalību projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” izmēģinājumprojektā

Novada domes sēdē deputāti apstiprināja Daugavpils novada pašvaldības dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros īstenoto individuālā budžeta modeļa aprobāciju izmēģinājumprojektā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai.

Kā pastāstīja Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova, šis projekts ir turpinājums deinstitucionalizācijas projektam. Tā mērķis ir iekļaut personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas netika iekļautas deinstitucionalizācijas projektā. Pēc izvērtēšanas, neizprotot līdz galam projekta mērķi, šīs personas attiecās no dalības DI projektā. “Labklājības ministrijā tapa otrs projekts. Ar Labklājības ministrijas lēmumu tika noteikts, ka projektā drīkst piedalīties tikai divas pašvaldības no viena plānošanas reģiona. Pēc atlases un darba grupas izvērtējuma, ko veica Labklājības ministrija, tika izvēlēts Balvu un Daugavpils novads. Tiks apzinātas šo 12 DI projektā neiekļauto personu vajadzības un iestrādātas projektā, kas savu darbību sāks šī gada 1. augustā. Šajā projektā iesniegumus dalībai iesniegušas 10 personas. Projektā tiek piedāvāti identiski pakalpojumi DI projektā noteiktajiem. Uz katru projektā iesaistīto personu tiks sastādīts atbalsta plāns, noteiks, kādus sabiedrībā balstītus pakalpojumus konkrētai personai nepieciešams saņemt, kā arī realizēs šo sociālo pakalpojumu saņemšanu”, skaidro A. Jegorova.

Kā pakalpojumi šajā projektā tiks piedāvātas speciālistu konsultācijas (psihologs, psihoterapeits, ergoterapeits, fizioterapeits, logopēds, audiologopēds, speciālais pedagogs, sociālais darbinieks u.c. speciālisti pēc nepieciešamības), atbalsta grupas un grupu nodarbības, specializētās darbnīcas, Dienas aprūpes centra un grupu mājas vai dzīvokļa pakalpojumi, ģimenes asistents, aprūpes mājās pakalpojums, atelpas brīža pakalpojums pieaugušām personām, atbalsta personas un individuālā atbalsta izstrāde.

Projekta realizācija plānota no šī gada 1. augusta līdz 2020. gada 30. novembrim.

Projektu 85% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% – Latvijas valsts no tās budžeta līdzekļiem. Pašvaldības līdzfinansējums projektā nav nepieciešams.