Apstiprina Jaunatnes politikas attīstības stratēģiju 2018.-2024. gadam

Jaunieši ir daudzveidīga, aktīva, sociāli demogrāfiska iedzīvotāju grupa, kas bieži pakļauta dažādiem riskiem un kura ir ekonomiski atkarīga no vecākiem, citiem pieaugušajiem vai valsts. Būtiskākais dokuments, kas nosaka jaunatnes politiku Latvijā, ir Jaunatnes likums, kas stājās spēkā ar 2009.gada 1. janvāri ar mērķi uzlabot  jauniešu dzīves kvalitāti, veicināt viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Pašvaldības, pildot savas funkcijas, piedalās valsts jaunatnes politikas īstenošanā,  plāno darbu ar jaunatni, izstrādā pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus un nodrošina institucionālo sistēmu darbam ar jaunatni.

Daugavpils novada jaunatnes politikas stratēģija 2018.- 2024. gadam ir otrais darba ar jaunatni plānošanas dokuments novadā. 2011. gadā tika izstrādāta un apstiprināta Daugavpils novada jaunatnes politikas stratēģija 2011. – 2017. gadam. Dokumenta plānošana tika balstīta uz galvenajām ar jauniešiem saistītām jomām: neformālo izglītību, jauniešu nodarbinātību, informācijas apkopošanu un pieejamību, brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselību un sociālās vides iekārtošanu, brīvprātīgā darba organizēšanu.  Izstrādājot stratēģiju, tika apkopota informācija arī no vairākiem jauniešu pasākumiem: informatīvās tikšanas (Skrudalienas, Medumu, Naujenes un Višķu pagasti), Jauniešu salidojums, Strukturētais dialogs “Kafija ar politiķiem”,  “Jauniešu līderu skola”. Stratēģijas plānošanas pasākumi tika iekļauti Erasmus +  īstenotājā projektā “Attīsti sevi un savu novadu”. Projekta aktivitātes bija ļoti vērtīgas priekš stratēģijas izstrādes. Pateicoties jauniešu aktivitātei tika iegūta vērtīga informācija par jaunatnes darbu kopumā, palīdzot izvērtēt stiprās un vājās puses. Tika izvērtētā arī iepriekšējā stratēģija un tās darbības virzieni. Lielāka uzmanība ir jāpievērš jauniešu uzņēmējdarbības attīstībai novada teritorijā. Jauniešiem pietrūkst dažāda veida nometņu programmas. Liela uzmanība jāpievērš jauniešu izglītošanai, it īpaši tas ir saistīts ar latviešu valodas apguvi jauniešiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda. Visi ieteikumi un komentāri tika ņemti vērā, izstrādājot stratēģiju un tās rīcības plānu.

Jaunatnes politikas attīstības vīzija – Daugavpils novads ir vieta, kur tiek organizēta jauniešiem draudzīga vide, kas veicina jauniešu attīstību, nodrošina iespējas strādāt, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistīties sabiedriskajos procesos, mācīties un veidot ģimeni. Daugavpils novadā dzīvo un darbojās aktīvi, radoši, izglītoti un uz pozitīvām vērtībām orientēti jaunieši, kuri iesaistās  novada kultūras, sociālajos, ekonomiskajos procesos. Katrā novada attīstības centrā ir izveidota struktūra darbam ar jaunatni, ir sakārtotas telpas aktivitātēm. Jaunieši pulcējās kopā un organizē pasākumus un aktivitātes.

Pašlaik Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldē strādā jaunatnes lietu speciāliste un jaunatnes projektu koordinatore, katrā no novada pagastiem strādā jaunatnes lietu atbildīgā persona, kura ir atbildīga par darbu ar jaunatni pagasta teritorijā. Viens no attīstības stratēģijas uzdevumiem – organizēt vienotu un sistematizētu darbu ar jaunatni novadā, līdz ar to ir jāsekmē vienlīdzīgi darba apstākļi un nosacījumi. Darbs ar jaunatni Daugavpils novadā tiks organizēts, baltoties uz administratīvo centru izvedi novada teritorijā. Izveidojot 5 attīstības centrus darbam ar jaunatni, tiks nodrošināts kvalitatīvāks un efektīvāks darbs šajā jomā.

Attīstības centros tiek plānots izveidot jauniešu centrus, kur strādās jaunatnes lietu speciālisti un organizēs darbu savā teritorijā. Uz jauniešu centra bāzēm varētu veidoties arī jauniešu biedrības un kopīgi attīstīt jaunatnes darbu teritorijā. Perspektīvā ir Jaunatnes Nodaļas izveidošana un Jauniešu konsultatīvās padomes izveidošana.

Administratīvo centru sadale būs sekojoša:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiek plānots, ka Attīstības centru izveide novada teritorijā sistimatizēs un uzlabos darbu ar jaunatni novada teritorijā un veicinās jaunatnes mobilitāti un labāko komunikāciju savā starpā.

Informāciju sagatavojusi:
Jaunatnes lietu speciāliste,
Olesja Ņikitina