Apstiprināti jauni saistošie noteikumi par sociālo palīdzību Daugavpils novadā

Daugavpils novada domes sēdē apstiprināti jauni saistošie noteikumi par sociālo palīdzību Daugavpils novadā. Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova skaidro, ka saistošie noteikumi pārstrādāti jaunā redakcijā, jo vecajos bija veikts daudz grozījumu un tie jau bija grūti saprotami iedzīvotājiem.
Saistošie noteikumi paredz sniegt materiālo pabalstu mājsaimniecībām un to personām, bāreņiem, audžuģimenēm, krīzē nonākušām personām pamatvajadzību nodrošināšanai un savas situācijas uzlabošanai.

Saistošie noteikumi paredz vairākus pabalstu veidus – garantētā minimālā ienākuma pabalstu, pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai (pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai un veselības aprūpes pabalsts),   pabalstu krīzes situācijā, pabalstu bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kā arī pabalstu audžuģimenei.

Mainījies ir GMI pabalsta apmērs, kas pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā tagad ir 109 eiro, bet pārējiem – 76 eiro. Palielināts vienreizējs pabalsts audžuģimenēm apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, kas tagad katram bērnam ir 200 eiro līdzšinējo 142 eiro vietā. Tāpat palielināts pabalsts bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, kura apmērs tagad ir 821 eiro.

Parādījies arī jauns termins “pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai”, kurā iekļauti vairāku veidu pabalsti — pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai (mācību līdzekļu un kancelejas preču iegādei) 22 eiro apmērā vienam bērnam reizi gadā, pabalsts skolēna ēdināšanas apmaksai, kas tiek maksāts katru mēnesi mācību gada laikā atbilstoši skolā noteiktajai ēdināšanas maksai, veselības aprūpes pabalsts ne lielāks par 36 eiro gadā, pabalsts ortodonta pakalpojumu segšanai – līdz 100 eiro gadā un pabalsts briļļu iegādei trūcīgas mājsaimniecības bērnam ar redzes traucējumiem līdz 36 eiro gadā.

Tāpat kā iepriekš paredzēts vienreizējs pabalsts krīzes situācijā ne vairāk kā 400 eiro, vienreizējs pabalsts divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā (šobrīd 109 eiro) patstāvīgas dzīves uzsākšanai bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kuram pēc pilngadības sasniegšanas beidzas ārpusģimenes aprūpe. Ja šim bērnam ir invaliditāte, tad pabalsts ir 163 eiro. Tāpat pašvaldība maksā pabalstu bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam izglītības iegūšanai ikmēneša izdevumiem.

Saistošo noteikumu īstenošanai sociālie pabalsti 2021. gadā  ieplānoti 554 608 eiro. Saistošajos noteikumos paredzēto palīdzību var saņemt personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Daugavpils novadā.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to publikācijas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Daugavpils novada vēstis”.