AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju

30.10.2019. noslēgts zemesgabala “Lapeglītes” Sventē, Sventes pagastā, Daugavpils novadā, kad. Nr.44880050041, ½ domājamās daļas nomaksas pirkuma līgums. Pircējs M.Pilace. Pirkuma cena 1 086,50 EUR.