Atbalsta personas pakalpojums individuāla budžeta izmēģinājumprojektā

Individuālā budžeta modeļa* (turpmāk – IBM) ietvaros cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem var saņemt dažādus sociālos pakalpojumus, to skaitā arī atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu.

Atbalsta personas pakalpojums tiek izstrādāts Labklājības ministrijas projekta ietvaros ar Eiropas Sociāla fonda līdzfinansējumu. Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekts tika īstenots no 01. 02. 2018. līdz 30. 11. 2019., un šobrīd turpinās pakalpojuma izstrāde. Lai arī pakalpojuma izstrāde vēl nav noslēgusies, ņemot vērā pozitīvos rezultātus un pieprasījumu pēc šī pakalpojuma, tika nolemts, ka arī IBM izmēģinājumprojektā cilvēkiem būs iespēja saņemt šo pakalpojumu.

Daugavpils novada pašvaldībā no desmit izmēģinājumprojekta dalībniekiem atbalsta personas pakalpojumu saņem četri cilvēki.

Atbalsta personas pakalpojuma mērķis ir radīt alternatīvu risinājumu rīcībspējas ierobežošanai saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Atbalsta persona nenodrošina aprūpi vai asistēšanu, kā to dara, piemēram, aprūpētājs vai pavadonis.  Atbalsta persona palīdz cilvēkam pieņemt svarīgus lēmumus dažādās dzīves jomās, neierobežojot cilvēka rīcībspēju.

Atbalstu lēmumu pieņemšanā nodrošina šādās jomās:

  • Tiesību un interešu aizstāvības jomā, piemēram, atbalsta sniegšana cilvēkam, lai tas precīzāk izprastu savas tiesības un pienākumus, seku izskaidrošana, atbalsta sniegšana tiesību un interešu pārstāvībā dažādās iestādēs.
  • Finanšu jomā, piemēram, budžeta plānošanā un lēmumu pieņemšanā par nepieciešamajiem pirkumiem.
  • Ikdienas dzīves jomā, piemēram, atbalsts lēmumu pieņemšanā par pašaprūpes jautājumiem, izglītības iegūšanā, nodarbinātības jautājumu risināšanā.
  • Veselības aprūpes jomā (līdz ārsta kabinetam).
  • Sociālās aprūpes jomā, piemēram, atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai persona saņemtu sociālos pakalpojumus, motivēšana izmantot esošos pakalpojumus savu sociālo problēmu risināšanai.
  • Atbalsta loka veidošanā, piemēram, atbalsta sniegšana jaunu draugu un paziņu meklēšanā, palīdzot atrast interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

*IBM izmēģinājumprojektu īsteno Labklājības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām, izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu.