Augšdaugavas novads pievienosies Sēlijas asociācijai

Augšdaugavas novada pašvaldības dome ir saņēmusi Sēlijas asociācijas pagaidu valdes vēstuli ar aicinājumu piedalīties Sēlijas asociācijas darbā. Tā aicina novada pašvaldību līdzdarboties Sēlijas asociācijā. Memorands par Sēlijas asociācijas atjaunošanu tika pieņemts 2021. gada 11. septembrī. Augšdaugavas novada pašvaldības domes 28. oktobra sēdē šis aicinājums tika atbalstīts.

16. jūnijā Latvijas Republikas Saeima pieņēma likumu par “Latviešu vēsturiskajām zemēm”. Šī likuma 1. pielikumā noteikta pilsētu un pagastu piederība latviešu vēsturiskajām zemēm. Sēlijai kā latviešu vēsturiskajai zemei pieder Bebrenes pagasts, Demenes pagasts, Dvietes pagasts, Eglaines pagasts, Ilūkstes pilsēta, Kalkūnes pagasts, Laucesas pagasts, Medumu pagasts, Pilskalnes pagasts, Prodes pagasts, Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Subates pilsēta, Sventes pagasts, Šēderes pagasts, Tabores pagasts, Vecsalienas pagasts.

Memoranda par ”Sēlijas asociācijas darbības atjaunošanu” mērķis ir atjaunot Sēlijas asociācijas darbību, definējot galvenās darbības vērtības un nosakot plānotos darbības virzienus līdz 11. Sēlijas kongresa sanākšanai.

Sēlijas asociācija ir akadēmiķa Jāņa Stradiņa ierosināta neformāla domubiedru kopa Sēlijas jautājumu pārzināšanai un sēļu kopdarbībai, kas dibināta 1995. gada 15. decembrī Ilūkstē un ilgstoši darbojusies kā Latvijas Zinātņu akadēmijas asociēta sabiedriska organizācija. Sēlijas asociācijas goda biedri, apzinoties atbildību par Sēlijas kā atsevišķas latviešu vēsturiskās zemes pastāvēšanu un tās kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, kā arī savu pienākumu vienot Sēlijas ļaudis, vietējās kopienas un organizācijas kopdarbībai Sēlijai un tās izaugsmei, Sēlijas 10. kongresā aicinājuši visus Sēlijas patriotus līdzdarboties un piedalīties turpmākā Sēlijas asociācijas darbā.

Galvenās Sēlijas asociācijas darbības vērtības ir: Kultūrvēsturiskās vides saglabāšana – Sēlijas novadpētniecība, sēliskās identitātes stiprināšana, Sēlijas tradīciju izkopšana, saglabāšana un attīstība, Jāņa Stradiņa un viņa domubiedru un atbalstītāju ideju turpināšana; Sadarbība – Sēlijas asociācijas kā sadarbības platformas attīstība, kas vieno dažādas Sēlijas organizācijas, kopienas un viedokļu līderus, kā arī Sēlijas patriotus un idejas atbalstītājus; Daudzveidība – Sēlijas vietējo kopienu tradīciju un mazo kultūrtelpu daudzveidības apzināšana, saglabāšana un stiprināšana, saglabājot katras kopienas un kultūrtelpas unikālo identitāti un uz to pamata veidojot kopīgās sēliskās tradīcijas un stiprinot piederības izjūtu Sēlijai.

Apkopoja: Dainis Bitiņš