BŪVPROJEKTU SASKAŅOŠANA

Būvniecības atļaujas saņemšanas kārtība Daugavpils rajonā

 Aizpilda būvniecības pieteikumu Daugavpils rajona būvvaldei
Līdzi ņem zemes īpašuma apliecinošus dokumentus, zemes robežu plānu, zemes grāmatu
vai nomas līgumu
30 dienu laikā tiek izdota arhitektūras – plānošanas uzdevums.
Ja būvniecības iecere nav realizējama, tiek izsniegts atteikums
 Būvētājs vai projektētājs saņem plānošanas arhitektūras uzdevumu
Būvētājs pasūta projektu sertificētam arhitektam, būvinženierim vai licencētai projektēšanas firmai
 Tiek izstrādāts būvprojekts.
Ja nepieciešams, būvprojektā papildus iekļaut:
* Maketu
* Fotomontāžas
* Perspektīvos skatus
* Interjera projektus
* Citus materiālus
Projekts tiek iesniegts Daugavpils rajona būvvaldē akceptam
Daugavpils rajona padomē
Rīgas ielā 2, 18. kabinetā
Tiek iesniegts būvatļaujas pieprasījums būvinspektoram
Tiek saņemta būvatļauja
Tiek uzsākti būvdarbi
Būvdarbu izpildi kontrolē būvinspektors “Vispārīgajos noteikumos” noteiktajā kārtībā.

Ja būvdarbi netiek uzsākti 2 gadu laikā, būvprojekts iesniedzams būvvaldē atkārtotam akceptam. Ja būvdarbus pārtrauc uz laiku, kas pārsniedz gadu, būvdarbu pārtraukums, to motivējot, jāreģistrē būvvaldē, Rīgas ielā 2, 13. kabinetā

Pēc būvdarbu pabeigšanas tiek pasūtīta būves tehniskās inventarizācijas lieta
Ar Daugavpils rajona padomes rīkojumu tiek noteikts komisijas sastāvs
Ekspluatācijā pieņemšanas komisija izbrauc uz objektu
Ja ēka vai būve ir pabeigta,
tiek parakstīts ekspluatācijā pieņemšanas akts
Aktu apstiprina Daugavpils rajona padomes izpilddirektore
Ēka vai būve ir gatava ekspluatācijai,reģistrācijai Zemes grāmatā