DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2008.GADA MARTĀ

Marts.

– Atļaut Z/s „Cīrulīši” veikt artēziskā urbuma ierīkošanu „Cīrulīši” Dubnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut O.Korotkovai veikt dīķa un dambja ierīkošanu „Mūrnieki-5”, Eglaines pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Trokšam veikt dārza mājiņas būvniecību „276A”, d/k „Mičurinietis” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut N.Orlovskai veikt dārza mājas rekonstrukciju „20”, d/k „Varavīksne” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Dubovskim veikt šķūņa būvniecību „Birkineļu dārziņi, 127” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut S.Gladiševai veikt šķūņa un kūts būvniecību „Lazdāni”, Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Dzjubam veikt ūdensapgādes urbuma, attīrīšanas iekārtu, siltumsūkņu sistēmas ierīkošanu „Aleksejevka” Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut V.Latvelam veikt dzīvojamās mājas, pirts, garāžas, šķūņa, pagraba būvniecību „Senču” Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A/S „Latvijas valsts meži” veikt „Oborūnu ceļš 1” (3,1 km) rekonstrukciju 2.kārtās Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Zemnieku saimniecībai „Bebri” veikt transporta noliktavas būvniecību „Gaideļi” Mazie Kokini, Maļinovas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut A.Bulim veikt dzīvojamās mājas, garāžas, pirts būvniecību, nobrauktuves un dīķa ierīkošanu „Lociki 3” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Naujenes pagasta padomei veikt publiskai lietošanai paredzētā laukuma teritorijas labiekārtošanu un apgaismojuma ierīkošanu blakus padomes ēkai Naujenes ciemā, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Laskinai veikt dzīvojamās mājas, pirts, garāžas, kūts būvniecību , dīķa ierīkošanu „Laskini-1”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Konfederatovai veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju uz esošiem pamatiem „Terēzas” Sventes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Č.Timšānam veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju, pirts būvniecība „Kaijas ” Sventes pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut I.Svokai veikt dzīvojamās mājas, pirts būvniecību, dīķa ierīkošanu „Zaķīši” Tabores pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Vecsalienas pagasta padomei veikt atdzelzošanas stacijas būvniecību c.Červonka, Vecsalienas pagastā, Daugavpils rajonā

– Atļaut SIA „LMT” veikt optisko šķiedru kabeļu kanalizācijas celtniecību Pilskalnes pagastā – Daugavpils rajona robeža – Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā

– Atļaut zemnieku saimniecībai „Čakstiņi” veikt artēziskā urbuma ierīkošanu „Čakstiņi” Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā

– Atļaut Subates pilsētas domei veikt Subates pilsētas vēsturiskā centra – Tirgus laukuma un ēkas Tirgus laukumā 18 renovāciju Subates pilsētā, Daugavpils rajonā