DAUGAVPILS RAJONA PADOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2009.GADA JŪNIJĀ

Jūnijs.

– Atļaut E.Utānam veikt 2 dīķu ierīkošanu ”Āres”, Demenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut J.Minčonokam veikt ceļa rekonstrukciju ”Vecsaules 1”, Demenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut Dvietes pagasta padomei veikt autoceļa „Rudeņi-Sodišķi-Izgāztuve” 0,000-1,650km rekonstrukciju Dvietes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut Kalupes pagasta padomei veikt Kalupes ciemata ielu un ceļa rekonstrukciju – Krasta iela 0,000-1,290km, Dīķa iela 0,000-0,190km, ceļš Dīķa iela – pansionāts 0,000-0,200km c.Kalupe, Kalupes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut V.Friliņam veikt dzīvojamās mājas, šķūņa, pirts, garāžas būvniecību, elektroapgādi, piebrauktuves izbūvi „Stends”, Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut V.Rižakovam veikt dzīvojamās mājas, šķūņa, pirts, garāžas būvniecību, elektroapgādi, dīķa ierīkošanu, piebraucamā ceļa izbūvi „Krustpils – 2”, Laucesas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut V.Teivānei veikt pirts ar verandu būvniecību „34”Kooperators, Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut A.Ivanovam veikt dārza mājas rekonstrukciju „429” Ļūbaste1, Līksnas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut V.Fedjašai veikt dzīvojamās mājas un garāžas būvniecību „Mirdza” Maļinovas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut O.Mališevai veikt kūts rekonstrukciju par dzīvojamo māju, dzīvojamās mājas rekonstrukciju par saimniecības ēku „Sniegputniņi” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut J.Osipovai veikt dīķu rekonstrukciju „Līvas” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut M.Čapuļam veikt pagraba būvniecību „Smaidoņi” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut V.Adlersbergai veikt dzīvojamās mājas un šķūņa būvniecību „Mežakrasti-1” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut A.Ņikitinam veikt dzīvojamās mājas, pirts un šķūņa būvniecību un elektroapgādi „Saules ieleja” Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut Daugavpils rajona padomei veikt artēziskā urbuma ierīkošanu Naujenes bērnu namā Daugavas ielā 2, c.Krauja, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut R.Skļarovai veikt dzīvojamās mājas piebūves būvniecību Līvānu ielā 4, Salienas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut T.Jeršovai veikt kūts būvniecību „Tornis”, Salienas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut T.Maļinovskai veikt pirts būvniecību, dīķa ierīkošanu „Anniņi”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut K.Kudiņam veikt dzīvojamās mājas, kūts, šķūņa, garāžas, pagraba, pirts būvniecību „Cerera” Tabores pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut B.Troškovam veikt šķūna rekonstrukciju par dzīvojamo māju „Borisova” s.Petunišķi, Vaboles pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut Z.Motivānei veikt siltumnīcas būvniecību, „Priedīšu mājas” Vaboles pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut Višķu pagasta padomei veikt rekreācijas laukuma izveidošanu Višķu pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut O.Andrijenko veikt pirts verandas būvniecību Dīķu ielā 33, Ilūkstē, Ilūkstes novads, Daugavpils rajonā
– Atļaut SIA „S Kalni” veikt lopu novietnes būvniecību „Liepziedi”, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā
– Atļaut SIA „VACCA” veikt lopu novietnes būvniecību „Spodriņi”, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā
– Atļaut SIA „Latakva Pluss veikt cieto mitrinātāju kasetņu ražotni – bezatlikuma tehnoloģiju „Ozoli” Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā
– Atļaut zemnieku saimniecībai „Jaunlaši” veikt šķūņa un kūts rekonstrukcija par dārzeņu un augļu pirmapstrādes glabātuvi „Jaunlaši” Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā