Projekts “PuMPuRS” sāk darbību Daugavpils novadā

Daugavpils novada dome 2018. gada 21. decembrī parakstīja Sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par dalību Eiropas Savienības fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr. 8.3.4.0./16/1/001  īstenošanai Daugavpils novada vispārējās izglītības iestādē. Projekta mērķis samazināt bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Ar 2019. gada 1. februāri projekta aktivitāšu ietvaros tiks sniegts atbalsts Zemgales vidusskolas un Biķernieku, Silenes pamatskolu izglītojamajiem. Projekta aktivitātes paredz atbalstu 5.-12.klašu audzēkņiem. Šajā semestrī  atbalsta pasākumi tiks nodrošināti 21 audzēknim. Ar nākošo mācību gadu plānota projekta īstenošana arī citās novada izglītības iestādēs. Konsultatīvais atbalsts audzēkņiem  palīdzēs  pārvarēt mācību, saskarsmes grūtības, ļaus apzināties savas spējas un prasmes. Tas  radīs  motivāciju tālākai izaugsmei nākotnē.

 

 

 

 

Projekta koordinatore:
Natālija Pēterāne