Datorkursi uzņēmumu darbiniekiem un pašnodarbinātajiem ar 70% ERAF līdzfinansējumu

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) aicina mazos un mikro uzņēmumus,  kā arī pašnodarbinātās personas iesaistīties apmācību projektā “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (projekts Nr. 1.2.2.3/16/I/002), kas tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA).

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes 1.2.2.3. “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbinieku un pašnodarbināto kvalifikāciju, tādejādi sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.

Mācības ietver trīs tematiskos blokus, kuros katrā tiek piedāvāti vairāki kursi. Uzņēmuma darbinieki var izvēlēties mācību kursus no visiem tematiskajiem blokiem atbilstoši savam zināšanu līmenim, uzņēmuma darbības virzienam un plānotajai attīstībai.

Visi kursi ietver klātienes mācības, kā arī individualizētu piekļuvi e-videi, kurā dalībniekiem būs pieejami papildu materiāli – praktiskie uzdevumi ar piemēriem, papildus literatūra padziļinātas izpratnes veidošanai u.c. materiāli atbilstoši kursa tēmām. Kursa beigās studenti saņems sertifikātu par kursa apgūšanu.

Projekta īstenošanas laikā apmācības notiks visos Latvijas reģionos.

70 % no kursa cenas sedz ERAF finansējums.

Tematiskie bloki:

  • Digitālās tehnoloģijas

Šajā blokā iekļautie kursi vērsti uz jaunāko digitālo tehnoloģiju apguvi, tādu kā mākoņpakalpojumi, tiešsaistes sadarbība, infrastruktūra un drošība.

Mākoņiespējas biznesa atbalstam un informācijas pārvaldībai
Drošās sadarbības tehnoloģijas
Sociālo tīklu mārketings
Facebook iespējas biznesa veicināšanai
Interneta tehnoloģijas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai
Mājaslapu veidošana biznesa veicināšanai  
Mājaslapu veidošana produktu un pakalpojumu tirdzniecībai
Lietišķa sarakste ar klientiem un sadarbības partneriem  
Digitālās pamatkompetences – satura veidošana un komunikācija
Nepārtraukta savienojuma tehnoloģijas izmantošana biznesa datu vizualizēšanai
Uzņēmuma mājaslapas apmeklēšanas analīze
LinkedIn iespējas biznesa veicināšanai

  • Uzņēmumu iekšējo procesu digitalizācija

Kursi orientēti uz prasmju apguvi, kas palīdzēs veikt uzņēmumu iekšējo procesu digitalizāciju, biznesa un finanšu pārvaldību, tirgvedību un dokumentu vadību.

Elektronisko dokumentu pārvaldība un elektroniskais paraksts
Datorizētā grāmatvedības uzskaite
IKT risinājumi uzņēmuma finanšu vadībai
E-komercija uzņēmuma darbības attīstībai
Tirgus analīze un finanšu prognozēšana
Pārdošanas procesa vadība ar CRM sistēmas palīdzību
Datu uzskaite un apstrāde
Datu analīze un pārskatu sagatavošana
Efektīvu mārketinga kampaņu organizēšana
Personu datu aizsardzība mazajam biznesam
IKT drošība uzņēmumā
Uzņēmumu finanšu pārskatu datorizēta sagatavošana
Datubāzu veidošana un vadība ar Access 2016

  • Digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai

Šajā blokā iekļautajos kursos būs iespējams apgūt digitālā dizaina rīkus, klientu attiecību vadīšanas un komunikācijas rīkus, kā arī ražošanas un procesu vadības digitālos rīkus un programmas.

Datorizētie grafiskās modelēšanas un vizuālās sadarbības rīki
Datorizētie grafiskās projektēšanas rīki
Informatīvo un vizuālo materiālu veidošanas rīki
Grafiskie rīki attēlu apstrādei
Multimediju rīki uzņēmuma reprezentācijai
Attēlu apstrāde ar bezmaksas rīku GIMP
Profesionālu grafisko elementu izstrāde
Efektīva prezentāciju veidošana un vadība
Elektroniskās saziņas rīki
Projektu vadības IKT rīki
Dokumentu sagatavošana un organizēšana ar tekstapstrādes rīkiem

PIETEIKŠANĀS UN SĪKĀKA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU:

e-pasts: mmu@bda.lv

tel. 28303898

Web: https://www.mmu.lv/Lapas/Par-projektu.aspx

“Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”, līgums par projekta īstenošanu Nr. Nr. 1.2.2.3/16/I/002)