Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaVišķu pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4498 001 0565
Platība, ha5.5
Lietošanas mērķisZeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
ApgrūtinājumiPašvaldības autoceļu aizsargjosla,

Meliorācijas aizsargjosla

Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN397.38
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

Izsoles noteikumi

Nomas līgums

Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts

Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr.

Uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku saraksts