Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli Kalkūnes pagastā

Brīvs neapbūvēts zemesgabalsAtrašanās vietaKalkūnes pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4460 002 0062
Platība, ha2.63
Lietošanas mērķisZeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
ApgrūtinājumiAizsargjoslas gar līdz 20KV elektriskajiem tīkliem,

Meliorācijas aizsargjosla

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN136.23
Iznomāšanas mērķislauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

Izsoles noteikumi

Nomas līgums

Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts

Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr.

Uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku saraksts