Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli Salienas pagastā

Brīvs neapbūvēts zemesgabalsAtrašanās vietaSalienas pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4484 004 0559
Platība, ha0.0477
Lietošanas mērķisZeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
ApgrūtinājumiAizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava”,

Meliorācijas aizsargjosla

PiezīmeNav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiem
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN28.00
Iznomāšanas mērķislauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

Izsoles noteikumi

Nomas līgums

Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts

Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr.

Uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku saraksts