Daugavpils novada projekti

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma

Projekts LLB-2-258 “Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas „Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai”

Projekta saīsinātais nosaukums: „Pārrobežu daba”; „Cross-Border Nature”

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 18 mēneši (2013.gada 28.jūnijs – 2014.gada 28.decembris)
 
PROJEKTA PARTNERĪBA:
Subsīdijas saņēmējs: Dabas aizsardzības pārvalde (Latvija)

Sadarbības partneri: Daugavpils novada dome (Latvija), Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas Valsts pētniecības un ražošanas apvienība „Bioresursu zinātniski praktiskais centrs” (Baltkrievija), Nacionālā parka “Braslavas ezeri” administrācija (Baltkrievija)

Asociētie partneri: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Latvija), Vides aizsardzības un dabas resursu ministrja (Baltkrievija)

 
MĒRĶIS:

Projekta mērķis ir ieviest savstarpēji saskaņotas aktivitātes abās teritorijas pusēs, tādējādi sniedzot ieguldījumu pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldības efektivitātē. Projekta gala rezultātā tiks izveidota kopīga pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas “Augšdaugava-Braslavas ezeri” pārvaldības koncepcija, veicināta sabiedrības informētība par šo teritoriju, kā arī izveidota vienota administratīva struktūra turpmākai teritorijas pārvaldībai un informācijas apmaiņai.

 
PLĀNOTIE REZULTĀTI:

·         Paaugstināta sabiedrības informētība par PADT “Augšdaugava-Braslavas ezeri”;

·         Izveidota kopīga PADT “Augšdaugava-Braslavas ezeri” pārvaldības koncepcija;

·         Izveidota kopīga sabiedriska administratīva struktūra turpmākai PADT “Augšdaugava-Braslavas ezeri” pārvaldībai un informācijas apmaiņai.

 
AKTIVITĀTES:

Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodibināta pārrobežu aizsargājamā dabas teritorija starp Latviju un Baltkrieviju, kas iekļaus galvenokārt aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” teritoriju Latvijas pusē un nacionālā parka „Braslavas ezeri” teritoriju Baltkrievijas pusē. Projekta gaitā tiks veikta teritoriju izpēte un izstrādāti pārvaldības plāni gan katrai teritorijai atsevišķi, gan kopīgs, saskaņots teritorijas pārvaldības plāns, tiks izstrādāta kopīga darbības programma, kas veicinās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu pierobežas reģionā tai pašā laikā nodrošinot teritorijas ilgtspējīgu ekonomisko attīstību. Daļa no projekta aktivitātēm būs vērsta uz teritorijas atpazīstamību un popularizēšanu dabā un virtuālajā vidē, kā arī piedāvās apmeklētājiem interaktīvus risinājumus informācijas centros Daugavpils novadā un Braslavā.

 
PROJEKTA BUDŽETS:

Projekta kopējais finansējums ir 251 856,38 EUR, t.sk. ENPI līdzfinansējums (90%) – 226 670,75 EUR. Daugavpils novada domes kopējais finansējums projektā ir52 063,80 EUR, t.sk. ENPI līdzfinansējums (90%) – 46857,42 EUR.

 

Kontaktpersona : Ināra Mukāne, Tel. +371 654 76832, inara.mukane@dnd.lv

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Daugavpils novada dome, un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.
 


Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma

PROJEKTS Nr.LLB-2-264

Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajona teritorijā

Projekta saīsinātais nosaukums: „Cross-Border Patient”

Plānotais projekta īstenošanas laiks:

2013.gada 11.novembris – 2014.gada 11.novembris (12 mēneši).   

PROJEKTA PARTNERĪBA:

Subsīdijas saņēmējs: Daugavpils novada dome, Latvija

Partneris Nr 2: Braslavas centrālā rajona slimnīca, Baltkrievija

Projekta stratēģiskais partneris:

Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības norēķinu centra Latgales nodaļa

MĒRĶI:

Projekta virsmērķis:

Nodrošināt apstākļus pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Latvijas-Baltkrievijas pierobežas zonā, kā arī sadarbību starp šo pakalpojumu sniedzējinstitūcijām.

Apakšmērķis:

Veicināt pacientu pārrobežu mobilitāti, piemērojot Daugavpils novada un Braslavas centralās rajona slimnīcasprimāro medicīnisko pakalpojumu infrastruktūru personām ar kustības traucējumiem un attīstot uz IT tehnoloģijām balstīto sadarbības tīklu.

AKTIVITĀTES:

WP I Projekta vadība/koordinēšana

Projekta vadība, koordinēšana un komunikācijas nodrošināšana.

WP 2 Vienkāršotās robežšķērsošanas informatīvā platforma

Primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu pielāgošana nacionālajiem standartiem un pārrobežu pakalpojumu sniegšanas iespējām

WP 3 Pierobežas infrastruktūras uzlabošana

Kopējā primārās veselības aprūpes sadarbības tīkla attīstība.

12 primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas – 11 Latvijā (Daugavpils novadā) un 1 Baltkrievijā (Braslavā) tiks pielāgotas nacionālajiem standartiem, nodrošinātas ar atbilstošu aprīkojumu un apvienotas sadarbības tīklā.

PROJEKTA BUDŽETS:

682 713,00 EUR, t sk. ENPI līdzfinansējums (90%) – 460 579,80 EUR, Daugavpils novada domeslīdzfinansējums – 47 701,00 EUR un Braslavas centrālā rajona slimnīcas – 24 570,30 EUR

Kontaktpersona : Olga Lukaševiča, Tel. +371 654 76882, olga.lukasevica@dnd.lv

 

Projekts Nr.1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/022
„Dienvidlatgales lauku pašvaldību kapacitātes stiprināšana ekonomiskā rakstura projektu identificēšanā un izstrādē”
100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. 1.5.2.2.3. apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu hr

ESF aktivitāte, kuras ietvaros atbalstīts projekts: 
Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība””1.5.2.2.3.apakšaktivitāte „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”
 
Projekta finansējuma saņēmējs: 
Daugavpils novada dome
 
Projekta partneris:
Krāslavas novada dome
 
Projektu administrējošās institūcijas: 
Valsts kanceleja un Sabiedrības integrācijas fonds
 
Projekta apstiprināšanas datums: 
2010.gada 11.maija lēmums Nr.73
Projekta īstenošanas laiks: 
01.09.2010. – 31.03.2011.
 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 
LVL 16 899,37
 
Publiskā finansējuma apmērs: 
100%
Projekta vispārējais mērķis:
Sekmēt apzinātu, mērķtiecīgu un kvalitatīvu Dienvidlatgales lauku pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaistē lauku teritorijas uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, stiprinot Daugavpils un Krāslavas novadu pašvaldību kapacitāti ekonomiskā rakstura projektu identificēšanā un izstrādē. 
Projekta tiešais mērķis:
Paaugstināt Daugavpils un Krāslavas novadu pašvaldību darbinieku kompetenci aktuālo uzņēmējdarbības vides procesu un attīstības iespēju izpratnē, nodrošinot ar pamatotu un teritoriāli piesaistītu ekonomiskās darbības veicināšanas aktivitāšu kopu, sniedzot zināšanās par inovācijas procesu vadību un ieceru finansiālā izdevīguma vērtēšanu, kā arī attīstot sadarbību ar citiem uzņēmējdarbības vides optimizācijas gaitas spēlētājiem.
Projektā plānotajās aktivitātes:
1)      veikt Daugavpils un Krāslavas novadu uzņēmējdarbības vides procesu un attīstības iespēju analīzi ar galamērķi identificēt novadu pašvaldību lomu uzņēmējdarbības vides attīstības procesa gaitas veicināšanā un prioritārās ekonomiskā rakstura projektu idejas;
2)      organizēt seminārus izpētes rezultātu prezentēšanai interesētiem;
3)      organizēt darba seminārus perspektīvo uzņēmējdarbības nozaru attīstības darba grupām ar nolūku pārrunāt problēmu, to risinājumu kopumu un izskatīt pašvaldību iespējas izmantot atbilstošus Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentus;
4)      organizēt apmācības novadu pašvaldības darbiniekiem inovāciju procesu vadībā un investīciju projektu finansiālās efektivitātes novērtēšanas metodes.
Plašāka informācija par projektu pieejama:
Daugavpils novada domē (Rīgas ielā 2, Daugavpilī):
tālr. 654-76882, fakss 654-76810
olga.lukasevica@dnd.lv, vita.rutina@dnd.lv,
Krāslavas novada domē (Skolas ielā 7, Krāslavā):
tālr.656-81769, inara@kraslava.apollo.lv


Gala ziņojums par 2010.gada beigās – 2011.gada sākumā projekta „Dienvidlatgales lauku pašvaldību kapacitātes stiprināšana ekonomiskā rakstura projektu identificēšanā un izstrādē” (Nr.1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/022) ietvaros veikto Daugavpils un Krāslavas novadu uzņēmējdarbības vides procesu un attīstības iespēju analīzi:

Izpēte

Pielikumi 
 
100% no projekta finansēja Eiropas Savienība AR Eiropas Sociālā fonda starpniecību. 1.5.2.2.3. apakšaktivitāti administrēja Valsts kanceleja sadarbībā AR Sabiedrības integrācijas fondu.


Projekts „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai”
 
Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/084 

Vienošanās Nr.: 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/084 

Fonds: Eiropas Sociālais fonds 

Darbības programmas 2007. – 2013.gadam nosaukums: Cilvēkresursi un nodarbinātība 
Prioritātes numurs un nosaukums: 1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana 
Pasākuma numurs un nosaukums: 1.5.3. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana 

Aktivitātes numurs un nosaukums: 1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem 

Kopējās izmaksas: 23 000 LVL 

Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums: Nav nepieciešams 
ESF finansējums: 23 000 LVL 

Projekta mērķis: Paaugstināt Daugavpils novadu pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī 

Galvenās aktivitātes: Piesaistīt 3 speciālistus: sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem, telpiskās attīstības plānotājs, juriskonsults 

Projekta realizācijas laiks: 24.11.2010.-31.12.2012. 

Projekta koordinators, kontaktinformācija: 
Projekta vadītāja: Olga Lukaševiča 
Tālr. 65476882, olga.lukasevica@dnd.lv 

Jau gandrīz pusgadu 3 jauni speciālisti palīdz novada domei tikt galā ar liela novada ikdienas problēmām. Pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai ” (Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/084 ) Daugavpils novada pašvaldībai izdevās uzlabot savu administratīvo kapacitāti un izmantot 3 piesaistīto speciālistu pakalpojumus:

• telpiskās attīstības plānotāja (Juris Uļjans), 
• juriskonsulta (Viktorija Lasija)
• un sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem (Rita Beļska). 
Vai grūti strādāt pašvaldībā? Vai novada pašvaldība būs ieguvējs šī projekta īstenošanas rezultātā? Mēs pajautājām par to pašiem speciālistiem un viņu priekšniekiem.
 
 
 
Projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai” mērķis ir paaugstināt Daugavpils novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī. Projekta kopējais īstenošanas laiks – 24 mēneši. Projekta plānotais kopējais finansējums ir Ls 28 000, 100% no kuriem finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401.
 
Projekta ieviešanas grupa
Tālr. 65476882
 
Daugavpils novada dome turpina Eiropas Sociālā Fonda (ESF) 100% finansētā projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai”, vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/084/099, ieviešanu. Tā mērķis ir paaugstināt Daugavpils novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī.

Projekta ietvaros tika piesaistīti trīs jauni speciālisti: telpiskās attīstības plānotājs (prof.kods 2164 08) Daugavpils novada domes Reģionālās attīstības nodaļai, juriskonsults (prof.kods 2619 01) Lietu pārvaldes Juridiskajai daļai un sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem (prof.kods 2635 03) Daugavpils novada Sociālajam dienestam, kuri tika izvēlēti konkursa kārtībā. Projekta budžetā ir paredzēti līdzekļi arī piesaistīto speciālistu apmācībai – apmācību kursu/semināru apmeklēšanai vienu reizi gadā. Lai izvēlētos piemērotu darba aprīkojumu, tika veikta tirgus izpēte. Kā piemērotākais tika atzīts SIA „IT Atbalsts” piedāvājums biroja tehnikas nomāšanai telpiskās attīstības plānotāja darba vietas aprīkošanai, par ko tika noslēgts Līgums par datortehnikas nomu uz projekta darbības laiku. Projekta realizāciju ir plānots pabeigt 2013.gada janvārī.
Projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai” mērķis ir paaugstināt Daugavpils novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī. Projekta kopējais īstenošanas laiks – 24 mēneši. Projekta plānotais kopējais finansējums ir Ls 28 000, 100% no kuriem finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401.
 
Projekta ieviešanas grupa
Tālr. 65476882
 

Pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai ” (Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/084 ) jau gandrīz gadu trīs jauni speciālisti palīdz Daugavpils novada domei tikt galā ar plašiem pašvaldības darbiem:

 • Juris Uļjans, telpiskās attīstības plānotājs: tiek veikta pašvaldības ceļu infrastruktūras, ietekmes uz vidi monitorings Naujenes, Tabores un Vecsalienas pagastu teritorijas plānojumiem, novada teritorijas aizsargjoslu digitalizācija un grafiskā attēlošana, novada skolu apkalpošanas zonu iezīmēšana, novada apdzīvojuma centru un augsnes vērtības digitāli grafiskās bāzes formēšana.  
 • Viktorija Lasija, juriskonsulte: sakārtota jau 10 pašvaldības iepirkumu dokumentācija, tiek veikta iepirkumu procedūru organizatoriskā darbība.
 • Rita Beļska, sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem: sastādīta novada riska ģimeņu datu bāze, sagatavoti rehabilitācijas plāni 41 riska ģimenei, tiek veikta augsta riska ģimeņu ar bērniem apsekošana dzīves vietā, tikšanās ar klientiem sociālajā dienestā, sniegtas konsultācijas, informācija, iekārtotas klientu lietas, 10 vardarbībā cietušie bērni tika nosūtīti uz sociālo rehabilitāciju sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas institūcijā, 8 bērniem ir nodrošināta sociālā rehabilitācija dzīves vietā.
 
Projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai” mērķis ir paaugstināt Daugavpils novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī. Projekta kopējais īstenošanas laiks – 24 mēneši. Projekta plānotais kopējais finansējums ir Ls 28 000, 100% no kuriem finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401.
 
Projekta ieviešanas grupa
Tālr. 65476882

Turpinot Daugavpils novada domes Eiropas Sociālā Fonda 100% finansētā projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai” (vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/084/099) realizāciju, projekta ieviešanas grupa paziņo, ka saskaņā ar projekta grafiku, savu darbu projektā beidza Viktorija Lasija, kura kopš 2011. gada 1.februāra strādāja Daugavpils novada domē par juriskonsulti. Pati Viktorija šādi novērtē savu darba pieredzi Daugavpils novada domē: “Darbs kopumā patika. Darbs bija interesants, tomēr ļoti atbildīgs – daudz jāzina un daudz jāmācās. Uzskatu, ka Daugavpils novada dome ir ideāla vieta, lai iegūtu pieredzi, lai attīstītu un pilnveidotu savas zināšanas gan publisko iepirkumu, gan juridisko jautājumu jomā. Labi ir tas, ka daudzas no darba laikā iegūtajām zināšanām var pielietot pēc tam tālāk dzīvē un praksē. Īpašu vārdu gribu teikt par kolēģiem, jo kolēģi ir ļoti jauki, izpalīdzīgi un saprotoši, turklāt spēcīgi un gudri darbinieki.”

Viktorija Daugavpils novada domi nepamet pavisam – viņa veiks juriskonsulta pienākumus Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā” (Nr.LBB-1-090). Paldies Viktorijas par jau veikto darbu un, lai veicās arī turpmāk!

Projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai” mērķis ir paaugstināt Daugavpils novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī. Projekta kopējais īstenošanas laiks – līdz 2013.gada 31.janvārim. Projekta plānotais kopējais finansējums ir Ls 28 000, 100% no kuriem finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401.
 
Projekta ieviešanas grupa
Tālr. 65476882
 
Mūsdienās sociālais darbs nav no vieglākajiem, it īpaši mūsu Latgales pierobežas apstākļos. Bet kas tieši jādara, piemēram, sociālajam darbiniekam darbam ar ģimeni un bērniem? Par to palūdzam izstāstīt Ritu Beļsku, kura, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai ” (Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/084 ), jau vairāk par gadu palīdz mūsu Daugavpils novada pašvaldībai risināt sociālās problēmas:
 
 „Sociālais darbinieks sniedz individuālas konsultācijas, veic intervijas ar ģimeni, motivē un iedrošina ģimenes līdzdarboties un patstāvīgi risināt problēmas, sniedz nepieciešamo informāciju un emocionālo atbalstu, palīdz attīstīt nepieciešamās prasmes konfliktsituāciju risināšanai, bērnu audzināšanai u.c., lai uzlabotu ģimenes dzīves situāciju, kā arī tiek iesaistīti citu institūciju un organizāciju speciālisti atbalsta sniegšanā ģimenei.
Bērniem no sociālā riska ģimenēm tiek nodrošināti nepieciešamo speciālistu pakalpojumi un sociālā rehabilitācija, tiek veikta nepieciešamo dokumentu sagatavošanu bērna ievietošanai rehabilitācijas iestādē, kā arī ievietošanai audžuģimenē.
 
Nozīmīgi ir apsekojumi ģimeņu dzīvesvietā, kas nodrošina iespēju novērtēt klienta sadzīves apstākļus, kā arī novērot viņa izturēšanos un komunikāciju ar ģimenes locekļiem klientam ierastā vidē. Vidēji mēnesī tiek apsekotas 14 ģimenes dzīvesvietā. Tas tiek veikts sadarbībā ar pagastu sociālajiem darbiniekiem. Katrai ģimenei tiek izstrādāts sociālās rehabilitācijas plāns, noteikti konkrēti uzdevumi. Augsta riska ģimenēm ar bērniem tiek veikts risku novērtējums, sociālās situācijas un apstākļu izvērtējums. 
 
Sociālā gadījuma risināšanas procesā notiek sadarbība ar citām institūcijām un speciālistiem – bāriņtiesu, psihologu, bērnu tiesību aizsardzības inspektori, policiju, izglītības iestādēm, krīzes centriem. Nepieciešamības gadījumā piedalos bāriņtiesas sēdēs, atzinumu sagatavošanā, nepieciešama arī dalība apgabala tiesas sēdēs. 
 
Visbiežāk konstatētās sociālās problēmas ir vardarbība ģimenē, krīzes situācija, saskarsmes problēmas starppersonu komunikācijā, sociālo prasmju trūkums, nodarbinātības problēmas, kā arī pieaug dažādu atkarību izraisošo vielu lietošana. Savukārt, bērniem visbiežāk cieš no vardarbības ģimenē no pieaugušo puses, neatbilstošiem sadzīves un mājokļa apstākļiem, saskaras ar grūtībām mācīšanās, periodiski kavējumi skolu. Lielākā daļā gadījumu tiek izveidota strapprofesionāļu komanda, kur esmu sociālā gadījuma vadītāja. Risinot šos gadījumus ir nepieciešams objektīvi novērtēt situāciju, lai pareizi izstrādātu katram profesionālim darba pienākumus.
 
Strādājot ar riska ģimenēm un ar bērniem, ir jāsastāda rehabilitācijas plāni. Vislielākā uzmanība tiek pievērsta augsta riska ģimenēm, t.i. kurām ir grūtības bērnu audzināšanā, kuras nonākušas konfliktsituācijās, kurās bērni neapmeklē skolu, kurās bērni nesaņem pietiekamu aprūpi, tiek pamesti novārtā, kuras nonākušas krīzes situācijās, kurās kāds no ģimenes locekļiem ir cietis no vardarbības, kurās ir atkarību izraisošo vielu lietošana, kurās vecākiem ir atņemtas aprūpes tiesības.
 
Šobrīd Sociālā dienesta uzskaitē ir 102 augsta riska ģimenes. Pēdējā gada laikā palielinājās vardarbības gadījumu skaits ģimenēs. 2011.gadā sociālo rehabilitāciju par valsts budžeta līdzekļiem saņēma 17 bērni, kas cietuši no prettiesiskām darbībām. Bet šogad 5 mēnešu laikā sociālo rehabilitāciju jau ir saņēmuši 8 vardarbībā cietušie bērni.
 
Veicot analīzi, redzams, ka augsta riska ģimeņu skaits palielinās. Ļoti pozitīvi ir tas, ka sociālā darba rezultātā vairākās ģimenēs situācija ir uzlabojusies, taču vietā nāk jaunas ģimenes, līdz ar to pieaug sociālā darbinieka slodze. Nākas saskarties ar sarežģītām sociālām problēmām, kuras jārisina nekavējoties. Lai nokļūtu līdz ģimenēm attālos novada pagastos sociālam darbiniekam ir nepieciešams ilgs laiks. Darba apjoms ir liels, jo novada teritorija ir liela – 19 pagasti. Jūtami trūkst laika, kā arī profesionāļu šīm darbam. Lielu laiku aizņem pārbraucieni un tikšanās ar speciālistiem, lai apkopotu rezultātus.
 
Tātad sociālajam darbiniekam mūsu novadā ir liels gan fiziskais, gan emocionālais slogs. Bet šīs darbs ir ļoti vajadzīgs. Un katrs, pat ļoti neliels, panākums sniedz lielu gandarījumu. 
 
Projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai” mērķis ir paaugstināt Daugavpils novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī. Projekta kopējais īstenošanas laiks – 24 mēneši. Projekta plānotais kopējais finansējums ir Ls 28 000, 100% no kuriem finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401.
 
Projekta ieviešanas grupa
Tālr. 65476882

Telpiskās attīstības plānošana ir samērā jauna joma Latvijā, kura ieņem arvien lielāku nozīmi pašvaldības dzīvē. Bet ar ko nodarbojas telpiskās attīstības plānotājs? Par to palūdzam izstāstīt Juri Uļjanu, kurš, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai ” (Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/084 ), jau vairāk par gadu palīdz mūsu Daugavpils novada pašvaldībai izstrādāt novada plānošanas dokumentus:
„Strādājot par telpiskās attīstības plānotāju, jāpēta, jāanalizē, jāmodelē novada telpiskos, sociālos, ekonomiskos, demogrāfiskos datus, to visu apkopojot teritorijas attīstības plānošanas dokumentos. Telpiskās attīstības plānotājam ir jāskaidro zemes izmantošanas datus, kā arī jāprot rast kompromisu starp vairākiem kādas konkrētas teritorijas attīstības redzējumiem. 

Viens no lieliem darbiem, pie kā pašlaik strādā Daugavpils novada domes Attīstības nodaļa, ir novada teritorijas plānojuma izstrādāšana. Es galvenokārt  strādāju pie teritorijas plānojuma grafiskās daļas sagatavošanas. Teritorijas plānojums noteiks novada teritorijas konkrētu izmantošanu uz 12 gadiem. Mans uzdevums ir attēlot novada attīstības perspektīvu grafiskā veidā, izmantojot specializētu kartogrāfijas datorprogrammu. Tas ir ļoti atbildīgs un laikietilpīgs darbs, kas prasa pacietību un prasmi koncentrēties.  
Saskaņā ar likumdošanu, lai parādītu un nodalītu konkrētu teritoriju atšķirīgās funkcijas un pazīmes, kā arī noteiktu tajās atļauto izmantošanas veidu, pašvaldības teritorijas plānojumā nosaka teritorijas funkcionālo zonējumu. Daugavpils novada gadījumā tas prasa augsti radošu pieeju. Jo pašlaik ir izveidojusies situācija, ka novadā darbojas 19 dažādi teritorijas plānojumi, kuri nesniedz kopējo priekšstatu par novada teritoriju. Maz palīdz arī normatīvie dokumenti. Kopš 2011. gada nogales ir stājies spēkā jauns Teritorijas attīstības plānošanas likums, kurš atspoguļo jaunu pieeju plānošanas procesam. Bet nākas saskarties, ar to ka likums ir stājies spēkā, bet attiecīgie likumam pakārtotie normatīvie akti vēl ir izstrādes procesā.”

Projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai” mērķis ir paaugstināt Daugavpils novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī. Projekta kopējais īstenošanas laiks – 24 mēneši. Projekta plānotais kopējais finansējums ir Ls 28 000, 100% no kuriem finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401.
 
Projekta ieviešanas grupa
Tālr. 65476882


Lai sekmētu efektīvas publiskās pārvaldes veidošanai, projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai” ietvaros no 2011.gada februāra darbam Daugavpils novada pašvaldībā bija piesaistīti trīs jauni speciālisti – telpiskās attīstības plānotājs, juriskonsults un sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem. Jaunpieņemtie darbinieki sniedza ievērojamu ieguldījumu Daugavpils novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanā. Projekts vēl nav beidzies, bet pateicoties speciālistu aktīvajam darbam, gandrīz visi ieplānotie rezultāti ir sasniegti, daži ir pat pārsniegti:

 • izstrādāts novada teritorijas plānojums,
 • organizēta novada teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vides novērtējuma procedūra,
 • veikts 3 novada pagastu teritorijas plānojumu ieviešanas ietekmes monitorings,
 • organizētas 18 publisko iepirkumu procedūras novada pašvaldības projektu ieviešanas vajadzībām,
 • sastādīta novada riska ģimeņu datu bāze,
 • sastādīti 70 novada riska ģimeņu rehabilitācijas plāni.

Projekts paredz arī piesaistīto speciālistu kvalifikācijas celšanu. Bet jaunie darbinieki izmantoja daudz vairākas iespējas, neka to piedāvāja projekts, kopumā apmeklējot 12 seminārus.

 

Projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai” mērķis ir paaugstināt Daugavpils novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī. Projekta kopējais īstenošanas laiks – 24 mēneši.Projekta plānotais kopējais finansējums ir Ls 28 000, 100% no kuriem finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401.

 

Projekta ieviešanas grupa

Tālr. 65476882


Pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai ” (Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/084 ) pēdējo divu gadu laikā trīs jauni speciālisti palīdzēja Daugavpils novada domei tikt galā ar plašiem pašvaldības darbiem:

 • Juris Uļjans, telpiskās attīstības plānotājs,
 • Viktorija Lasija, juriskonsulte,
 • Rita Beļska, sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem.

Līdz ar janvāri projekts beigsies. Līdz ar to beigsies arī Eiropas Savienības finansējums projekta ietvaros piesaistīto darbinieku atlīdzības nodrošināšanai. Bet rezultatīvs jaunu speciālistu darbs ir novērtēts. Rita un Juris turpinās strādāt Daugavpils novada pašvaldībā. Saskaņā ar projekta nosacījumiem Viktorijai varēja nostrādāt Daugavpils novada domē 12 mēnešus. Bet pēc šī termiņa beigām viņa vēl 11 mēnešus bija iesaistīta Daugavpils novada pašvaldības pārrobežu projektu iepirkumu organizēšanā.

Projekta „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai” mērķis ir paaugstināt Daugavpils novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī. Projekta kopējais īstenošanas laiks – 24 mēneši. Projekta plānotais kopējais finansējums ir Ls 28 000, 100% no kuriem finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401.

 
Projekta ieviešanas grupa
Tālr. 65476882
Projekta “Špoģu  vidusskolas pielāgošana izglītojamajiem ar kustību traucējumiem” (Nr.2009/0156/3DP/3.1.3.3.2./IPIA/VIAA/003)

Daugavpils novada dome 2009.gada 5.oktobrī uzsāka projekta „Špoģu vidusskolas pielāgošana izglītojamajiem ar kustību traucējumiem” 3.1.3.3. aktivitātē  Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

Projekta vispārējais mērķis – vispārējās izglītības iestāžu pieejamības nodrošināšana izglītojamiem un citām personām ar funkcionāliem traucējumiem Daugavpils rajonā.
Projekta specifiskais mērķis – nodrošināt Daugavpils rajona Špoģu vidusskolas pieejamību izglītojamiem un citām personām ar kustību traucējumiem.
Projekta mērķa grupa – Špoģu vidusskolas izglītojamie, pedagogi un apmeklētāji ar kustību traucējumiem.
Projekta ietvaros plānots veikt tehniskās dokumentācijas izstrādi un pēc tam Špoģu vidusskolas pielāgošanu personām ar kustību traucējumiem.

Vidusskolas telpās plānots veikt sekojošus darbus:

 1. pandusa izbūve pie vienas no vispārējās izglītības iestādes ieejām (ar ērtu un droša piebraukšanu), lai nodrošinātu personām ar kustību traucējumiem iekļūšanu un izkļūšanu no ēkas. 
 2. durvju pielāgošana personām ar kustību traucējumiem.
 3. speciālā sanitārā mezgla izbūve personām ar kustību traucējumiem.
 4. iekšējā lifta izbūve, tā kā vispārējās izglītības iestādes augšējos stāvos var nokļūt tikai pa kāpnēm.


Uz doto momentu  SIA „Agroprojekts „Izstrādā tehnisko dokumentāciju.
Projekta kopējās izmaksas LVL 126123,projektu  finansē  ERAF, Latvijas valsts  un ar savu līdzfinansējumu piedalās Daugavpils novada dome.
 

 

Daugavpils novada dome 2010.gada 26.novembrī ir noslēgusi līgumu Nr. KPFI-4/15 ar Latvijas Republikas Vides ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” par projekta „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa” īstenošanu.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

Tuvojas noslēgumam projekts „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa”.

Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma, kuras mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu (piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai).

Daugavpils novada domes realizētā projekta „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa” pamatmērķis ir nodrošināt Sventes pagasta katlu mājas pāreju no dārgāka un videi nedraudzīgā kurināmā – oglēm uz atjaunojamo energoresursu-  lētāku un videi draudzīgāku kurināmo, kā arī nomainīt apkures katlus, kā rezultātā paaugstināt Sventes pagasta  katlu mājas darbības efektivitāti.

Sventes pagasta katlu māju paredzēts darbināt ar atjaunojamo kurināmo – šķeldu ar kopējo jaudu 0,8MW. Katlu mājas darbības tehnoloģiskais process ir mehanizēts, kurināmā noliktavā uzstādīta kustīgā grīda kurināmā padevei uz ķēdes lāpstiņu transportieri, kurš piepilda kurināmā padeves mehānismu tvertnes, no kurām kurināmais tiek padots katla kurtuvē. Uz doto brīdi ir veikta katlu mājas iekārtu hidrauliskā pārbaude un tiks veikta 72 h testa izmēģinājuma visas apkures sistēmas siltuma padeve. Pēc visu uzstādīto katlu mājas tehnoloģisko iekārtu pārbaudes veikšanas objekts tiks nodots ekspluatācijā.

Projekta sasniedzamie rezultāti: CO2 emisiju samazinājums 945,22 (tCO2 /gadā). Oglekļa dioksīda samazinājums aprēķināts par pamatu ņemot datus par pēdējo 5 gadu vidējiem katlu mājas ražošanas rādītājiem. Lai noteiktu CO2 izmešu apjoma samazinājumu pēc projekta realizēšanas, vismaz 3 reizes apkures sezonas laikā tiks veikta gāzu analīze un noteikts izmešu apjoms, tādējādi kontrolējot projekta ietvaros sasniegtos rezultātus un nodrošinot to uzturēšanu.

Projekts „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa” jārealizē līdz 2012.gada 1.decembrim.

Projekta kopējais finansējums – Ls 455 851,53 , projekta attiecināmo izmaksu summa 186 879, t.sk., klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums (75 %) – Ls 140 159,00 un pašvaldības līdzfinansējums (25 %) – Ls 46 720, neattiecināmo izmaksu summa – Ls 268 972,53. Projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansēšani Daugavpils novada dome ņēma aizņēmumu Valsts kasē .

Informāciju sagatavoja: Vita Rūtiņa, 
Daugavpils novada domes attīstības nodaļas vadītāja, 
Projekta vadītāja
65476831


 


Daugavpils novada dome 2010.gada 26.novembrī ir noslēgusi līgumu Nr. KPFI-4/15 ar Latvijas Republikas Vides ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” par projekta „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa” īstenošanu.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS


Sventes pagastā rekonstruēta novada vecākā katlu māja

Sventes pagastā noslēdzies Daugavpils novada vecākās katlu mājas rekonstrukcijas un apkures katlu nomaiņas projekts. Sventes katlu mājas rekonstrukcija jau ilgstoši bija aktuāls jautājums, tomēr situāciju sarežģīja fakts, ka projektu nevarēja iesniegt Eiropas finansējumam, jo katlumāja nodrošina siltumu ne tikai pašvaldības ēkām, bet sniedz pakalpojumus arī iedzīvotājiem.

„Mūsu pagasts ir unikāls ar to, ka mēs savā laikā, 90. gadu sākumā, neveidojām nevienā mājā „Godmaņa taupības krāsniņas”, un no tā laika mums viss ciems palika centralizēti kurināms. Un tā mēs izturējām visus šos garos gadus”, atklāj Sventes pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska.

Projekts tika realizēts pateicoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstam.  Projekta kopējais finansējums – Ls 455 851,53 , projekta attiecināmo izmaksu summa 186 879, t.sk., klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums (75 %) – Ls 140 159,00 un pašvaldības līdzfinansējums (25 %) – Ls 46 720, neattiecināmo izmaksu summa – Ls 268 972,53. Projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansēšani Daugavpils novada dome ņēma aizņēmumu Valsts Kasē.

Daugavpils novada domes realizētais projekts ļāvis Sventes katlu mājai pāriet no dārgāka un videi nedraudzīgāka kurināmā – oglēm, uz atjaunojamo energoresursu – šķeldām. Projekta ietvaros SIA „Ditton būve” veica ēkas rekonstrukciju, šķeldu pieņemšanas nojumes būvniecību, divu apkures katlu ar kopējo jaudu 0,8 MW un kurināmā padeves mehānisma uzstādīšanu.

Katlu mājas darbības tehnoloģiskais process ir mehanizēts, kurināmā noliktavā uzstādīta kustīgā grīda kurināmā padevei uz ķēdes lāpstiņu transportieri, kurš piepilda kurināmā padeves mehānismu tvertnes, no kurām kurināmais tiek padots katla kurtuvē.

„Šajā apkures sezonā strādāsim ar vecajiem tarifiem – šobrīd iedzīvotājiem jāmaksā Ls 0.96 (bez PVN) par 1m2, jo pagaidām mums siltummezgls un skaitītājs ir tikai katlu mājā. Vēl tiks veikta siltumtrases rekonstrukcija, kad siltummezgli būs katrā lielajā mājā, kas ļaus noteikt cik daudz siltumenerģijas katra māja patērē.  Kad mēs nokurināsim šo sezonu, tad mēs redzēsim cik mēs esam iztērējuši. Apkures sezonas sākums rekonstruētajā katlu mājā būs labs atskaites punkts,  lai noteiktu cik daudz siltuma patērējam. Tad arī varēs prognozēt, kāds būs tarifs nākamgad”, stāsta B.Vasiļevska.

Viens no realizētā projekta mērķiem ir samazināt arī oglekļa dioksīda izmešus. Lai pārbaudītu reālo gaisa piesārņojuma samazinājumu, 3 reizes apkures sezonas laikā tiks veikta gāzu analīze un noteikts izmešu apjoms.

FOTOGALERIJA


Daugavpils novads uzsāk darbu pie jauna projekta

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja J.Jalinska parakstīja Vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par finansējuma piešķiršanu projektam „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai” (Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/005), kurš tiks īstenots Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1. aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”.

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot Daugavpils novada ceļu un ielu infrastruktūru, publisko pakalpojumu pieejamības, saimnieciskās darbības attīstības un iedzīvotāju mobilitātes sekmēšanai.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 1 919 883,77 lati, t. sk. ERAF finansējums – 1 273 417 lati (66,33% ) , valsts budžeta dotācija – 57 596,51 lati (3%) un Daugavpils novada domes līdzfinansējums – 588 870,26 lati (30,67%).             

Sakārtota ceļu infrastruktūra ir viens no galvenajiem novada teritorijas attīstības pamatelementiem, kas nodrošina teritorijas attīstību. Pašvaldības ceļu tīkla attīstība ietekmē uzņēmējdarbības attīstību un iedzīvotāju mobilitāti, nodrošina pieejamību daudziem publiskajiem pakalpojumiem, kurus iedzīvotāji saņem gan novada teritorijā, gan arī Daugavpilī. Sasniedzamības nodrošināšana, uzlabojot ceļu kvalitāti ir arī svarīgs faktors lauku ciemu attīstībai un lauku teritorijas apdzīvotības saglabāšanai.

Projektā iekļauti tie ceļu posmi, kuri ir nozīmīgi saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai novada teritorijā, proti, gar šiem ceļiem ir koncentrēta uzņēmējdarbība (ražotāji, pārstrādātāji, pakalpojumu sniedzēji u.c.) un lielākās zemnieku saimniecības. Kopā projektā iekļauto ceļu/ielu infrastruktūras tuvumā savu saimniecisko darbību veic vairāk kā 40 saimnieciskās darbības veicēji (SIA, IU, IK ; Z/s u.c ), nodrošinot darba vietas vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros novada teritorijā tiks rekonstruēti šādi pašvaldības ceļi un ielas:

 • Aužguļāni – Rīga – Daugavpils šoseja”( ~0,000 – 0.727km) Līksnas pagasts; 
 • „Dzirnavas – MRS” (0.008-0.580 km) Naujenes pagasts; 
 • „Grāviņi – Višķu tehnikums” (0.000-1.734 km) Višķu pagasts;
 • Ambeļi – Graiži ( 0.008 – 0.965 km un 1,005 – 1,125 km), kā arī rekonstruēts Graižu tilts;
 • „Tabore-Sadnieki” ( ~0,000 – 2.138km) Tabores pagasts. 
 • Daugavpils iela (0.000 – 0,222 km), Liepu iela (0.000- 0,115 km) un Alejas šķērsiela (0.000 – 0,173 km)Sventes pagastā; 
 • Ķieģeļu iela (0.003 – 0,615 km) un Strādnieku iela (0.000 – 1,810 km) Kalkūnes pagastā. Kopā pēc projekta realizēšanas jauna asfalta ceļu segums sastādīs 6.28 km un jauns asfalta ielu segums 2.93 km garumā.

Gandrīz divus miljonus latu plānots apgūt līdz nākamā gada beigām, kad projektam vajadzētu būt pilnīgi pabeigtam.

 

Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļas vadītāja
Vita Rūtiņa 65476831

 

       
ES līdzekļus investēs Daugavpils novada izglītības iestādēs

Parakstīta vienošanās ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par finansējuma piešķiršanuprojektam „Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un izglītības pakalpojuma pieejamības paaugstināšana” (Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007), kurš tiks īstenots Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1. aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”.

Projekta ietvaros tiks veikti izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas pasākumi astoņās Daugavpils novada izglītības iestādēs: Biķernieku pamatskolas ēkā, Kalupes pamatskolas ēkā, Medumu pamatskolas ēkā; Lāču pamatskolas ēkā, Salienas vidusskolas ēkā, Vaboles vidusskolas sākumskolas ēkā, Zemgales vidusskolas ēkā un Špoģu vidusskolas ēkā.

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru Daugavpils novada teritorijā, paaugstināt fiziskās vides estētisko un funkcionālo kvalitāti, tai skaitā uzlabojot izglītības pakalpojumu kvalitāti, samazināt pašvaldības izdevumus izglītības ēku uzturēšanā.

Visās projektā iekļautajās izglītības iestādēs plānoti iekštelpu un inženiersistēmu rekonstrukcijas darbi, daudzās skolās tiks veikti  fasāžu siltināšanas un jumta seguma nomaiņas darbi, dažās skolās tiks rekonstruētas apkures sistēmas un katlu mājas.

Gatavojot projektu tika padomāts arī par skolu virtuvju modernizēšanu. Papildus remontdarbiem, daudzu skolu virtuves bloki tiks aprīkoti ar jaunām un modernām stacionārām virtuves iekārtām, kas būtiski uzlabospersonāla darba apstākļus un uzlabos skolēnu ēdināšanas nodrošināšanas kvalitāti.

Protams, svarīga ir arī skolu apkārtējā vide, kura nodrošina ne tikai estētisko baudījumu, bet arī veido drošu vidi skolēniem. Vairākās skolās. t.i.  Vaboles vidusskolas sākumskolā ,  Kalupes pamatskolā, Lāču pamatskolā un  Špoģu vidusskolā tiks veikti arī dažādi teritoriju labiekārtošanas darbi – bruģakmens seguma celiņu izveide, zālāja ierīkošana, bērnu rotaļu laukumu ierīkošana , žogu izbūve,  u.c. teritorijas labiekārtošanas darbi.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 4 036 646,62 lati, t. sk. ERAF finansējums – 2 606 304,00 lati (64,57% ) , valsts budžeta dotācija – 121 099,40 lati (3%) un Daugavpils novada domes līdzfinansējums – 1 309 243,22 lati (32,43%).             

Novada dome, saskaņā ar projekta „Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošanu un izglītības pakalpojumu pieejamības paaugstināšana” (Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007) ietvaros izsludinātā atklātā konkursa „Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācija un rekonstrukcija ” (iepirkuma identifikācijas DND Nr. 2013/1/ERAF) rezultātiem,  jau ir parakstījusi pirmos būvdarbu līgumus ar Būvniekiem par izglītības iestāžu rekonstrukcijas darbu uzsākšanu:

 • Medumu pamatskolas ēkas vienkāršota renovācija – SIA „LAGRON”;
 • Zemgales vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija – SIA „LAGRON”
 • Kalupes pamatskolas ēkas rekonstrukcija – SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība”
 • Vaboles vidusskolas sākumskolas ēkas renovācija – Pilnsabiedrība „VANPRO un NORDSERVISS”.
 • Salienas vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija – SIA „Defass-D”;

Līgumi par Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršotu renovāciju, Lāču pamatskolas rekonstrukciju (1.kārta) un Biķernieku pamatskolas ēkas vienkāršotu rekonstrukciju (1.kārta) tiks noslēgti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām un pēc iepirkumu norises pirms pārbaudes veikšanas Sadarbības iestādē Valsts reģionālās attīstības aģentūrā. 

Projekta realizēšanas termiņš – 2015.gada 15.jūlijs, tomēr lielākajā daļā skolu rekonstrukcijas darbi varētu būt pabeigti līdz 2014.gada beigām.

 
Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļas vadītāja
Vita Rūtiņa
654 76831