Saistītie normatīvie akti dzīvokļu jautājumu risināšanā

Kādi ir Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības veidi?

 1. pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana;
 2. sociālā dzīvokļa izīrēšana;
 3. nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu;
 4. palīdzības īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;
 5. vienreizēja pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam;
 6. dzīvojamās telpas remonts;
 7. palīdzība dzīvojamās mājas renovācijai vai restaurācijai.

Palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā var saņemt personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Kāda iedzīvotāju grupa ir tiesīga saņemt palīdzību?
Pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” tiesības saņemt palīdzību ir :

 • bērni bāreņi;
 • denacionalizēto māju īrnieki;
 • maznodrošinātās personas, kuras ir invalīdi;
 • maznodrošinātās personās, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas;
 • maznodrošinātās personas, kuru apgādībā ir nepilngadīgs bērns;
 • pensijas vecumu sasniegušās maznodrošinātās personas;
 • politiski represētās personās;
 • repatrianti

Pamatojoties uz Daugavpils novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” tiesības saņemt palīdzību ir maznodrošināto personu kategorijām:

 • kuru īrētā vai īpašumā esoša dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī;
 • kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultāta un šī persona iesniegumu ir iesniegusi vēlāk kā mēneša laikā pēc stihiskas nelaimes vai avārijas;
 • kuras īrē atsevišķu istabu sociālajā dzīvoklī, sakarā ar dzīves apstākļu uzlabošanos, ko apliecina Daugavpils novada Sociālā dienesta atzinums, ja šīs personas regulāri pilda sociālās dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumus,
 • maznodrošinātām vai trūcīgām personām (ģimenēm), kuras vismaz divus pēdējos gadus nepārtraukti ir deklarējušas savu dzīves vietu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, kuras audzina trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus un īrē (lieto) vienistabas dzīvokli, vienu istabu vai tādu dzīvojamo telpu, kuras dzīvojamā platība ir mazāka par 6 m2 uz vienu cilvēku;
 • ģimenēm, kuras noslēgušas laulību pēdējo divu gadu laikā, ja viens no laulātajiem ir vismaz trīs pēdējos gadus nepārtraukti deklarējis savu dzīvesvietu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, un ģimene īrē (lieto) vienistabas dzīvokli, vienu istabu vai tādu dzīvojamo telpu, kuras dzīvojamā platība ir mazāka par 6 m2 uz vienu cilvēku, un kuras ienākums uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 120;
 • maznodrošinātai personai, kurai mājas īpašnieks, izņemot pašvaldību, nepagarina dzīvojamās telpas īres līgumu, kaut gan persona pildījusi īres līgumā ietvertās saistības un tā ir:
 1. atsevišķi dzīvojoša persona, kura sasniegusi pensijas vecumu vai ir darbnespējīga invaliditātes dēļ un kurai nav likumīgo apgādnieku;
 2. persona, kuras kā vecāka apgādībā ir bērns un šī persona audzina bērnu bez otra vecāka līdzdalības

Kas personai nepieciešams, lai saņemtu pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā?

 1. Persona, kura vēlas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, iesniedz Daugavpils novada domē vai Daugavpils novada attiecīgajā pagasta pārvaldē klātienē vai pa pastu, rakstisku, motivētu iesniegumu, kas adresēts Daugavpils novada domei, kuru paraksta visi pilngadīgie ģimenes locekļi un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt palīdzību. Iesniegumā persona ar savu parakstu apliecina, to:
 • ka tās, kā arī ģimenes locekļu īpašumā (arī kopīpašumā) vai lietošanā nav cita dzīvojamā platība vai arī nekustamais īpašums, ko var izmantot peļņas gūšanai;
 • ka tā pēdējo piecu gadu laikā nav devusi piekrišanu privatizēt tās īrēto valsts pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgusi ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai nav devusi piekrišanu atsavināt dzīvokli un darījuma rezultātā zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli.

Kādus dokumentus persona pievieno pie iesnieguma?

 1. personu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
 2. personas, kuras tiek izliktas no dzīvokļa, pamatojoties uz tiesas spriedumu – arī spēkā stājušos tiesas spriedumu par izlikšanu no dzīvokļa kopiju, uzrādot oriģinālu;
 3. personas ar nepilngadīgiem bērniem- bērnu dzimšanas apliecības kopijas vai bāriņtiesas lēmuma par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu kopiju vai bāriņtiesas lēmuma par aizgādņa iecelšanu kopiju, uzrādot oriģinālus;
 4. pensionāri – pensijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
 5. politiski represētās personas – politiski represētās personas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
 6. invalīdi – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;
 7. repatrianti – repatrianta izziņu, uzrādot oriģinālu un arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo pierakstu pirms izceļošanas no Latvijas;
 8. personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas – atbrīvojuma izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu, izziņu par pēdējo deklarēto dzīvesvietu;
 9. persona, kura vēlas saņemt palīdzību, ja īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī, iesniedz Daugavpils novada domes Būvvaldes atzinumu;
 10. ģimenes, kuras noslēgušas laulību, iesniedz laulības apliecību.

Kuru persona var izslēgt no dzīvokļu jautājumu palīdzības reģistra?

Persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja:

 1. sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem, kuri bijuši par pamatu tās reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai;
 2. zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai;
 3. tā reģistrēta palīdzības saņemšanai sakarā ar izlikšanu no dzīvojamās telpas, pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta noteikumiem, bet novilcina palīdzības sniegšanas procesu, nepamatoti atsakoties no vismaz trim dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem;
 4. tā atsakās no palīdzības, iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu.

Lēmuma pieņemšanas termiņš

Lēmumu pieņem 30 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, Īpašuma nodaļas vadītāja V.Pudovkina, tālr. 65476739, 26357842, 38.kab.