Daugavpils novada Sporta skolā tiks atvērta volejbola treniņu grupa

Daugavpils novada domes sēdē deputāti lēma par labu ar nākamo mācību gadu uzsākt izglītības programmas “Volejbols” īstenošanu novada Sporta skolā.

Daugavpils novada Sporta skola kopš tās dibināšanas brīža 2011. gadā cenšas atvērt treniņu grupas pēc iespējas vairākos pagastos un skolās, lai visiem novada bērniem būtu iespēja sevi realizēt sportā. Ar mērķi turpināt iesākto, tika nonākts pie secinājuma, ka treniņu grupu vajadzētu atvērt kādā no komandu sporta veidiem, jo uz šo brīdi bērni skolā var nodarboties tikai individuālajos sporta veidos – vieglatlētikā, brīvajā cīņā un boksā.

Kaut arī novadam šajos sporta veidos ir spēcīgas tradīcijas un atzīstami panākumi, tomēr jāatzīst, ka komandu sporta spēles bieži vien ir skatāmākas un atraktīvākas un aizrauj ne viens sportistus, bet arī skatītājus. Ņemot vērā, ka Daugavpils izsenis valsts līmenī ir viena no līderēm volejbolā, ir iespējams nokomplektēt treneru personālu arī novada Sporta skolā. Jāmin, ka izbraukumu izmaksas un izmaksas uz inventāru šajā komandu sporta veidā ir salīdzinoši zemākas kā citos, piemēram, basketbolā, florbolā un futbolā.

Novada sporta skolas direktors Jānis Skrinda ziņoja, ka, izvērtējot novada skolu iespējas (sporta zāle, bērnu skaits), tika secināts, ka reālākā iespēja nokomplektēt volejbola treniņu grupu ir Vaboles vidusskolā. Vaboles skolā sakarā ar treneru trūkumu un sporta zāles renovāciju kopš 2015. gada decembra nevienā no sporta veidiem netika atvērta neviena treniņu grupa. “Veicot aptauju Vaboles vidusskolā un tuvākajos pagastos, noskaidrojām, ka uz šo brīdi būtu iespējams atvērt jaukto mācību – treniņu pirmā apmācības gada grupu ar vairāk kā 20 audzēkņiem. Ir saņemta arī mutiska piekrišana no Daugavpilī dzīvojoša trenera par iespējamo darbu ar šo jaunizveidoto treniņu grupu”, tā stāsta J. Skrinda.

Pēc veiktās aptaujas rezultātiem, nodarboties volejbola grupā vēlmi izteica 11 zēni un 9 meitenes no 2. līdz 6. klasei. Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”, grupā jābūt no 12 līdz 20 bērniem vecumā no 8 līdz 10 gadiem, kā arī šajā vecumā atļauts komplektēt jauktās grupas.

Lai Sporta skola 2020. gadā kopā ar jau esošajām programmām varētu akreditēt arī volejbola grupas programmu, jau nākamgad jaunizveidotajai volejbola grupai būtu jāuzsāk treniņu un administratīvais sagatavošanas process.

Deputāti atbalstīja šo Sporta skolas un Daugavpils novada Sporta nodaļas iniciatīvu, iekļaujot nākamā gada budžetā finansējumu trenera algai un obligātajām sociālajām iemaksām par sešu stundu treniņu darbu nedēļā, kā arī līdzekļus volejbola bumbu iegādei.