Daugavpils novadā tiek veiksmīgi īstenoti deinstitucionalizācijas pasākumi

Īstenojot projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanu Latgales reģionā” (9.2.2.1./15/I/005), daudzi unikāli Daugavpils novada iedzīvotāji (personas ar īpašām vajadzībām) ir veiksmīgi integrējušies sabiedrībā un uzsākuši jaunu dzīvi. Projekta ietvaros šīm personām tika veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un rezultātā izstrādāts atbalsta plāns. Pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ar projekta atbalstu ir iespēja saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

2020. gadā no pilngadīgām personām ar GRT divas bija darba attiecībās un viena persona veica brīvprātīgo darbu. Deviņām personām, kuras izvērtētas DI projekta ietvaros, tika sniegts Dienas aprūpes centra pakalpojums.

Dienas aprūpes centrs strādā katru darba dienu. Pērn sakarā ar Covid-19 radīto situāciju valstī Dienas aprūpes centrs klientus uzņēma tikai 189 dienas no iespējamās 251 darba dienas.

Deviņām personām par 2020. gada periodu projekta ietvaros tika sniegtas 111 psihologa konsultācijas un individuālais atbalsts.

2020. gadā sabiedrībā balstītus pakalpojumus saņēma arī bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuri dzīvo ģimenēs.

Aprūpes pakalpojums ir jauns, inovatīvs pakalpojums, kas 2020. gadā Daugavpils novadā kļuva pieprasīts no bērnu ar FT likumisko pārstāvju puses.

Pakalpojuma sniegšana tika uzsākta 11 bērniem, kuriem ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai, laika posmā no 06.01.2020. līdz 30.12.2020 šie klienti saņēmuši 3095 aprūpes stundas savā dzīvesvietā.

Viens bērns ar invaliditāti 2020. gadā divas reizes saņēma fizioterapijas pakalpojumu.

Bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm tiek nodrošināti dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – psihologa pakalpojumi, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, kā arī izglītojošās atbalsta grupas ne vairāk kā 20 pakalpojuma sniegšanas reizes par vienu bērnu ar FT visā projekta īstenošanas laikā. Tādējādi bērnu ar FT vecākiem ir iespēja uzturēt vai uzlabot savu bērnu fizisko, sensoro, intelektuālo un sociālo funkcionēšanas līmeni, kā arī saņemt pilnvērtīgu un daudzpusīgu atbalstu. 2020. gadā pēc atbalsta pakalpojumiem vērsās piecu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskie pārstāvji. Tika sniegti trīs psihologa pakalpojumi un 32 individuālās fizioterapijas nodarbības.

Kā arī 2020. gadā tika sniegts īslaicīgās aprūpes jeb “atelpas brīža” pakalpojums Aleksandrovas pamatskolā, papildus organizējot specializētā transporta pakalpojumu nokļūšanai uz pakalpojuma sniegšanas vietu. Trīs bērni, kuriem ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai, Aleksandrovas pamatskolā pavadīja 24 diennaktis.