Iedzīvotāji jautā – pašvaldība atbild

No 11. februāra līdz 11. martam Daugavpils novada iedzīvotāji uzdeva jautājumus pašvaldībai, adresējot tās gan elektroniski, gan iemetot vēstules speciāli tam paredzētajās kastēs. Kopumā tika saņemtas 83 iedzīvotāju vēstules. Pateicamies par iedzīvotāju aktivitāti un atsaucību, rakstot savus jautājumus, priekšlikumus un pārdomas par pašvaldības darbību. Uz doto brīdi apkopotās atbildes lasiet zemāk.

Nīcgales pagasta iedzīvotāji lūdz atrisināt pieminekļa Lielā Tēvijas kara upuriem varoņiem pārcelšanu uz blakus teritoriju

Atbild Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne

Pēc Lieldienām Kultūras pārvalde rīkoja izbraukumu uz Nīcgales pagastu, kur vienojās par pieminekļa pārcelšanu uz blakus teritoriju. Piemineklis ir pārcelts, un nu jau atrodas laukumā ceļa otrajā pusē.

Kad Dubnas pagastā tiks sakārtota un uzlabota kultūras dzīve? Kāpēc tik reti tiek organizēti pasākumi?

Atbild Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne

Dubnas Kultūras nama darbu Kultūras pārvalde vērtē pozitīvi. Pagasts nav liels, ar mazu  iedzīvotāju skaitu, tāpēc arī  pasākumu skaits un to dažādība ir ierobežota arī no piešķirtā finansējuma viedokļa. Kultūras namā ar labiem panākumiem darbojas bērnu  vokālie ansambļi, kur  gandrīz  visiem pagasta dziedāt  gribošiem bērniem un jauniešiem ir vieta radošai darbībai, iespēja mācīties labu vokālo mākslu, uzstāties un piedalīties citu pagastu pasākumos. Vidējā paaudze un seniori aicināti  darboties folkloras kopā un amatierteātrī. Plānojot Dubnas pagasta pasākumu kalendāru, vērā tiek ņemts Višķu pagasta kā lielākā kultūras centra tuvums. Vērienīgi  Līgo svētki katru gadu notiek Višķu pagasta estrādē. Arī šogad, 23. jūnijā, svētki notiks Višķos, tāpēc dažus  kilometrus attālajā Dubnas ciemā tos nerīko. Taču Dubnā notiks Ielīgošanas pasākums. Dubnas pagastā katru gadu tiek rīkoti pagasta svētki, kurus labprāt apmeklē arī viesi. Pasākumi  pagastos tiek vēroti, monitorēti, un pasākumi, kurus vairākus gadus pēc kārtas apmeklē neliels cilvēku skaits, tiek analizēti, izvērtēta to lietderība un dažos gadījumos šādi pasākumi netiek turpināti. Daugavpils novada Kultūras pārvalde, arī Dubnas pagasta Kultūras nams, labprāt  uzklausa  iedzīvotāju, pagasta kopienas pārstāvju ierosinājumus par  viena  vai otra  pasākuma, amatierkolektīva vai citas kultūras aktivitātes nepieciešamību un izvērtē organizatoriskās un finansiālās iespējas tos atjaunot vai  ieviest kādu  jaunu kultūras aktivitāti.  Arī  Dubnas kultūras dzīves  dažādošanu Kultūras pārvalde labprāt risinātu kopā ar aktīvajiem pagasta iedzīvotājiem, arī šo jautājumu autoriem. Ierosinājumu gadījumā lūdza zvanīt Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītājai Inārai Mukānei, tel. 29191840,  e-pasts inara.mukane@dnd.lv

No vairāku pagastu iedzīvotājiem (Līksnas, Dubnas, Naujenes, Nīcgales, Skrudalienas) izskanēja jautājumi par ielu apgaismojuma problēmām un lūgumi rast finansiālu iespēju apgaismojuma atjaunošanai vairākos ciemos.

Atbild novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aleksandrs Aizbalts

Runājot par situāciju Līksnas ciemā, uz doto brīdi ir ievilkts ielu apgaismojuma kabelis, taču problēma ir apgaismojuma stabi, kuru uzstādīšanai nepieciešami ap 60 000 eiro lieli ieguldījumi. Viena šāda elektrības staba izmaksas svārstās no 2000 līdz 3000 eiro. Jāsaka, ka Kalupes un Nīcgales ciemā ielu apgaismojuma vispār nav. Kalupes pagastā 2009. gadā vētras laikā Latvenergo uzstādītie elektrības stabi tika nolauzti. Uz bojātajiem elektrības stabiem Latvenergo uzstādīt gaismekļus atteicās. Pēcāk tika atvērta valsts energoefektivitātes programma par ielu apgaismojumu. Daugavpils novada pašvaldība iesniedza tajā projektu, kas diemžēl netika atbalstīts. Ielu apgaismojuma problēma ir arī Naujenes pagastā, Ciršu ciemā. Lai izbūvētu ielu apgaismojumu, tas ir jādara uz citu īpašnieku zemes – gan valsts ceļiem piegulošajā teritorijā, gan arī uz privātās zemes. Diemžēl ne visi īpašnieki ir ar mieru, lai uz viņu zemes tiktu ierakti elektrības kabeļi un uzstādīti stabi.

Pašvaldība šobrīd izvēlas finansēt pasākumus, kas ir prioritāri. Tie ir vides piesārņojuma problēmu risinājumi. Višķu pagasta Vīgantu ciemā jārekonstruē  kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārta, kas izmaksās 96 000 eiro, arī Laucesas pagasta Mirnija ciemā paredzēta kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nomaiņa, kas izmaksās ap 60 000 – 70 000 eiro. Šogad tos plānots sakārtot. Ja vien būs iespēja startēt kādā Eiropas Savienības projektā par finansējuma piesaisti apgaismojuma sakārtošanai, mēs to darīsim.

Salienas pagasta iedzīvotāji lūdz pievērst uzmanību Salienas pagasta kultūras nama ēkas tehniskajam stāvoklim, sevišķi – elektroinstalācijai.

Atbild Salienas pagasta pārvaldes vadītājs Rišards Jermaļonoks 

2018. gadā ir izstrādāta apliecinājuma karte projektam “Salienas kultūras nama vienkāršota rekonstrukcija”, ir izstrādāta tāme un tiek veikti gaismu sistēmas izbūves projektēšanas darbi. Darbu ietvaros tiek plānots pilnīgi veikt elektropadeves sistēmas nomaiņu un nodrošināt kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu apgaismojumu.

Iepriekšminētais projekts ir iekļauts Daugavpils novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plānā 2018.-2020. gadam ar paredzamo darbu veikšanas termiņu 2019.-2020. gadā.

Vai iespējams Līksnas pagasta doktorātā izveidot aptieku, kur varētu iegādāties kaut nepieciešamākos bezrecepšu medikamentus?

Atbild Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova

Var atvērt vispārēja vai slēgta tipa aptiekas, pamatojoties uz Zāļu valsts aģentūras (ZVA) izsniegtu speciālu atļauju (licenci).

Vispārēja tipa aptieku drīkst izveidot:

1) Fiziska persona – farmaceits prakses vai kopprakses veidā saskaņā ar Civillikumu (kā saimnieciskās darbības veicējs) vai kā individuālais komersants;

2) Juridiska persona (kapitālsabiedrība), kuras kapitāldaļu (vismaz 50%) turētājs ir farmaceits vai kuras valdē vismaz puse no valdes locekļiem ir sertificēti farmaceiti.

Līdz ar to, lai doktorātā izveidotu aptieku, ir nepieciešamas piemērotas telpas, licence un personāls ar farmaceitisko izglītību, kas tiek uzskatīta kā uzņēmējdarbība, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, nav pašvaldības funkcija.

Vai pašvaldība var palīdzēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumta renovācijā?

Atbild Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Ondzule

Dzīvokļa īpašuma likums nosaka, ka dzīvokļa īpašums kā lietu kopība sastāv no atsevišķā īpašuma un attiecīgas kopīpašuma domājamās daļas. Kopīpašumā esošajā daļā ietilpst arī ārējās norobežojošās konstrukcijas, tai skaitā jumts. Pašvaldībai nav tiesību par pašvaldības līdzekļiem veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumta nomaiņu, ja dzīvokļu īpašnieki ir fiziskas un juridiskas personas. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir pašvaldības dzīvokļi, tad Pašvaldības pienākumus ir segt izdevumus jumta nomaiņai attiecīgi kopīpašuma domājamām daļām.

Atgādinām, lai risinātu jautājumu par dzīvojamās mājas jumta nomaiņu, nepieciešams sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci. Dzīvokļa īpašnieku kopsapulci sasauc pēc viena vai vairāku dzīvokļa īpašnieku vai pārvaldnieka iniciatīvas dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā kārtībā.

Saņemta iedzīvotājas vēstule ar lūgumu pārskatīt sociālo dzīvokļu piešķiršanas kārtību pašvaldībā, gadījumos, ja persona vai ģimene, kurai tas piešķirts, izturas pret īpašumu nevīžīgi vai pārkāpj dzīvokļa lietošanas noteikumus 

Atbild Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Ondzule

Likumos “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” un “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālām dzīvojamām mājām” ir noteikti apstākļi, kādiem iestājoties maznodrošinātām personām tiek sniegta palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, kā arī noteikts, ka attiecīgās pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kuras nav minētas augstāk minētajos likumos.

Informējam, ka jau šobrīd Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” ir papildus paredzēti apstākļi, kādiem iestājoties palīdzību var saņemt ne tikai trūcīgas un maznodrošinātas personas, bet arī jaunās ģimenes un uzņēmumu darbinieki, kuri tiek nodarbināti novada administratīvajā teritorijā un to deklarētā dzīvesvieta nav attiecīgajā pagastā, kur atrodas darba vieta.

Taču, jāatzīmē, ka pašvaldībā ar lūgumu palīdzēt atrisināt dzīvokļa jautājumu pārsvarā vēršas trūcīgas un maznodrošinātas personas, kuras pašas nespēj atrisināt mājokļa jautājumus.

Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.1. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka Izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izliekot īrnieku kopā ar viņa ģimenes locekļiem un citām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, ja īrnieks, viņa ģimenes locekļi vai citas personas, kuras dzīvo kopā ar viņu bojā vai posta dzīvojamo telpu (arī dzīvokļa iekārtu), citas būves un telpas, kas īrniekam nodotas lietošanā saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu, vai arī dzīvojamās mājas koplietošanas telpas, komunikācijas un iekārtas

Pašvaldības iestāde kā izīrētājs iesniedz prasību tiesā par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu.

——————-

Lūdzam uzbūvēt kapliču Vaikuļānu kapos

Atbild Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa

Iecere kapličas būvniecībai Vaikuļānu kapos ir iekļauta Daugavpils novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plānā, taču finansējuma trūkuma dēļ iecere pārcelta rezerves sarakstā. Ja būs pieejams finansējums, pagasta pārvalde uzsāks projektēšanas darbus kapličas būvniecībai.

Lūdzam Līksnas pagastā piešķirt telpu mirušo uzglabāšanai

Atbild Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa

Līksnas pagasta teritorijā  atrodas divas kapličas – Patmaļu un Mīšteļu kapos, kuras ir vienmēr pieejamas mirušo novietošanai līdz apbedīšanai. Nepieciešamības gadījumā var sazināties ar Līksnas pagasta pārvaldes kapu pārzini Aldi Rokjānu. Pagasta pārvaldei ciemata centrā šobrīd nav citu piemērotu telpu šiem mērķiem.

Kad Višķu pagasta Vīgantu ciemā būs apgaismojums?

Atbild Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms

Šogad paredzēt ceļa “Peipiņi – Vīganti” rekonstrukcija, un notiks arī ielu apgaismojuma rekonstrukcija visā Vīgantu ciemā.

Lūdzam piepildīt smilšu kasti Vīgantu ciema bērnu laukumā

Atbild Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms

Ierosinājums tiks ņemts vērā un smilšu kaste – piepildīta ar smiltīm.

Vai varētu Vīgantu ciema bibliotēkā uzstādīt ūdens kūleri?

Atbild Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms

Dzeramais ūdens Vīgantu ciema bibliotēkā turpmāk tiks nodrošināts.

Biķernieku pagasta kultūras namā strādā divi darbinieki. Kāpēc, ja gada laikā pagastā notiek tikai pāris pasākumi?

Atbild Biķernieku pagasta pārvaldes vadītāja Mārīte Daņilova

Biķernieku pagasta kultūras namā uz 0,5 slodzi strādā kultūras nama vadītāja un uz 0,8 slodzi kultūras pasākumu organizatore. Kultūras nama vadītāja papildus vada sieviešu vokālo ansambli “Rjabinuška” un bērnu vokālo ansambli “Sunshine”. Savukārt kultūras pasākumu organizatore papildus saviem darba pienākumiem vada bērnu deju grupu „Smaids” un veic telpu uzkopšanu, telpu un ēkas noformējumu gan ikdienā, gan, gatavojoties svētku pasākumiem, kā arī pati šuj un izgatavo kostīmus pasākumu vadīšanai, veic kultūras namam pieguļošās teritorijas labiekārtošanas plānošanu, ziedu stādu audzēšanu puķu dobēm, puķu dobju uzturēšanu u.c. darbus.

Saskaņā ar Biķernieku kultūras nama darba plānu 2019. gadam, kultūras namā ir ieplānoti dažādi pasākumi. Pasākumu plāns 2019. gadam ir ievietots pagasta mājas lapā www.bikerniekupag.lv, kā arī mājas lapā var apskatīt pasākumu plānu pagājušajam gadam, kas liecina par to, ka gada laikā kultūras namā tiek rīkoti daudzveidīgi pasākumi, taču gribētos, lai pagasta iedzīvotāji tos apmeklētu aktīvāk.

 

Gribētos biežāk Biķernieku pagastā redzēt policijas iecirkņa inspektoru

Atbild Biķernieku pagasta pārvaldes vadītāja Mārīte Daņilova

Iecirkņa inspektors pagasta pārvaldē nepieņem, kā tas bija agrāk. Ja rodas jautājumi vai problēmas, saziņa ar inspektoru notiek, zvanot uz Latgales reģiona pārvaldes Stropu iecirkni. Tādos gadījumos izbrauc viņš vai grupa, kas dežurē. Sazinoties ar iecirkņa inspektoru, tika ziņots, ka turpmāk inspektors iedzīvotājus pieņems katru otrdienu, laiku var precizēt pagasta pārvaldē, kur, nepieciešamības gadījumā, tiks paziņoti arī inspektora kontakti.

Kāpēc tika pārtraukta izdevuma “Daugavpils Novada Vēstis” izdošana krievu valodā?

Atbild Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins

Balstoties uz novada domes deputātu pieņemto lēmumu, kopš 2018. gada 1. jūnija pašvaldības informatīvais izdevums iznāk tikai latviešu valodā. Grozījums veikts, ņemot vērā MK noteikumus Nr. 130 par valodu lietošanu informācijā, Valsts valodas likumu un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) skaidrojumus.

Ja nesaņemat pašvaldības ikmēneša bezmaksas izdevumu savā pastkastītē, lūdzu, rakstiet uz vestis@dnd.lv un norādiet adresi, uz kuru vēlaties saņemt izdevumu. Izdevuma elektronisko versiju var lasīt vietnē www.daugavpilsnovads.lv

Lūdzam veikt apkures sistēmas un ugunsdrošības noteikumu ievērošanas pārbaudi Medumu pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Alejas ielā 6, jo divos dzīvokļos ir patvaļīgi pārveidota apkures sistēma, kas apdraud visu māju.

Atbild Medumu pagasta pārvaldes vadītājs Nikolajs Poltavecs

Medumu pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības vadītāja pienākumu izpildītājs Leonīds Gornovskis kopā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 6, Medumos, Medumu pagastā, vecāko 2019. gada 5. aprīlī noskaidroja, kuros dzīvokļos patvaļīgi pārbūvēta apkures sistēma. Dzīvokļu īpašniekiem tika dots termiņš līdz 2019. gada 1. augustam veikt apkures sistēmas pieslēgšanu pie dzīvojamās mājas Alejas ielā 6, Medumos, Medumu pagastā, centrālās apkures sistēmas, demontējot esošo lokālo dzīvokļa apkures iekārtu.

Lūdzam sniegt informāciju, kā notiks privatizēto dzīvokļu pārdošana – pēc kadastrālās vai tirgus vērtības. Un cik ilgā laikā vajadzēs izmaksāt – uzreiz vai pa daļām?

Atbild Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Ondzule

Daugavpils novada pašvaldības īpašumā esošos dzīvokļu īpašumus var izpirkt, pamatojoties uz  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma prasībām.

Likuma 45. pantā ir teikts, ka  dzīvokļa īpašumu var izpirkt: dzīvokļu īrnieks vai viņa ģimenes locekļi, kuriem ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, noslēgta notariāta apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvokļa īpašumu un kuriem nav īres un komunālo maksājumu parādu, izņemot tos dzīvokļu īrniekus, kuriem dzīvoklis tika iedalīts kā pašvaldības palīdzības sniegšana dzīvokļu jautājumu risināšanai, saskaņā ar likuma „Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšana” 20. pantu, kurš nosaka, ka dzīvojamās telpas, kuras tiek iedalītas kā pašvaldības palīdzības sniegšanai, netiek nodotas privatizācijai, pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām.

Minētais likums stājās spēkā 2002. gada 1. janvārī, tāpēc tie dzīvokļi, kuri tika iedalīti pēc 2002. gada 1. janvāra, netiek nodoti privatizācijai, nav pārdodami vai citādi atsavināmi dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām.

Pašvaldības dzīvokļi tiek novērtēti, pasūtot nekustamā īpašuma novērtēšanu sertificētam vērtētājam, nosakot tirgus vērtību. Parasti nekustamo īpašumu tirgus vērtība tiek noteikta ar salīdzinājumu darījumu metodi, ar šo metodi tiek aprēķināta vērtība, kas raksturo vērtējamo īpašumu salīdzinājumā ar līdzvērtīgiem īpašumiem, par kuriem ir zināma to tirgus vērtība.

Pašvaldība dzīvokļu īpašumus var iegādāties uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikušo maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējumu procentus 0.1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Darām zināmu, ka, izpērkot pašvaldības dzīvokli un reģistrējot to zemesgrāmatā uz sava vārda, jums tiek dotas tiesības dzīvokļa īpašumu pārdot, dāvināt, mantot, ieķīlāt u.c.

Kāpēc tika paaugstināta dzīvokļu īres maksa? 

Atbild Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Ondzule

Lai noteiktu vienotu īres maksas aprēķina metodiku daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošajām Pašvaldības dzīvojamām telpām, pašvaldība 2018. gada 29. novembrī pieņēma lēmumu Nr. 1172 “Par Daugavpils novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu, dzīvojamo telpu īres un pakalpojumu līgumiem”. Lēmumā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres maksa mēnesī ir 1.0% no dzīvokļa īpašuma kadastrālās vērtības, kura tiek noteikta pēc Valsts zemes dienesta datiem uz katra pārskata gada 1. janvāri.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punkta nosacījumiem, ir noteikts, ka pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo īpašumu. Civillikuma 2120. pats paredz, ka īres maksai ir jābūt patiesai atlīdzībai par lietas lietošanu.

Ņemot vērā analīzi par īres maksas noteikšanu, tika konstatēts, ka pašvaldībā, lai segtu apsaimniekošanas maksu un pašvaldībai uzkrātos līdzekļi dzīvojamā fonda atjaunošanai, piemērotākā un izdevīgākā īres maksa ir 1.0% no dzīvokļa īpašuma kadastrālās vērtības. Ja tiktu piemērota īres maksa 0.5% no dzīvokļa īpašuma kadastrālās vērtības, tad saņemtā īres maksa nesegtu apsaimniekošanas izdevumus.

Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 42. panta pirmā daļa nosaka, ka īrnieka pienākums ir uzturēt viņa aizņemto dzīvojamo telpu pienācīgā kārtībā un veikt šīs telpas kārtējo remontu. Tādus remontdarbus kā logu un ārdurvju nomaiņu un apkures sistēmas uzstādīšanu nepieciešamas saskaņot ar izīrētāju.

Pašvaldība informē, ka likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām telpām” 4. panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka sociālā dzīvokļa statusu var noteikt pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, kurus īrē maznodrošinātas personas, ja tās ir rakstveidā izteikušas vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli. Piešķirot sociālā dzīvokļa statusu īres maksa tiek noteikta par 75% zemāka kā noteiktā īres maksa.

Atgādinām tiem īrniekiem, kuriem dzīvojamā telpa nav piešķirta atbilstoši likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, bet gan īres tiesības iegūtas vispārējā kārtībā, ir tiesības un iespēja izīrēto dzīvojamo telpu atsavināt. Ierosinājumus uz atsavināšanu var iesniegt Daugavpils novada pagasta pārvaldēs vai Daugavpils novada domē.

Kraujas ciema iedzīvotāji jautā, kāpēc tika paaugstināta zemes nomas maksa

Atbild Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Ondzule

Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumi Nr.350 ”Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kas stājās spēkā 2018.gada 1.jūlijā, būtiski mainīja līdz šim noteikto zemes nomas maksu. No 2019.gada 1.janvāra minimālā zemes nomas maksa  Daugavpils novada teritorijā par vienu zemes vienību vai tās daļu nevar būt mazāka par 28 eiro gadā.

Izvērtējot esošo situāciju, palīgsaimniecību un nomnieku skaitu, kas apsaimnieko un iekopj mazdārziņus un sakņu dobes, Pašvaldība ir  pieņēmusi lēmumu par samazinātās nomas maksas likmes piemērošanu. Līdz ar to, pamatojoties uz Daugavpils novada domes 2018.gada 13.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.26 “Par neapbūvēta zemesgabala, kurš tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksas apmēru”, neapbūvētiem zemesgabaliem, kas tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām noteikta nomas maksa gadā 1.5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5.00 eiro gadā.

Augstāk minētie normatīvie akti un to normas bez šaubām ir saistošas gan pašvaldībai, gan līgumslēdzējiem, un abām pusēm jāievēro minēto normu noteikumi.

Kāds atbalsts tiek sniegts no pašvaldības puses onkoloģisko saslimšanu pacientiem?

Atbild Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova

Pamatojoties uz 31.05.2018. saistošiem noteikumiem Nr.20 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā”, 5.punkts 5.5.apakšpunkts nosaka pabalstu onkoloģisko saslimšanu pacientiem 70.00 eiro apmērā.

Daugavpils novada Sociālajā dienestā onkoloģisko saslimšanu pacientiem, kas deklarēti Daugavpils novada teritorijā, ir iespēja saņemt bezmaksas psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas.

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” izsludina pieteikšanos 2019. gadam psihosociālās rehabilitācijas programmām cilvēkiem pēc onkoloģiskas slimības. Psihosociālās rehabilitācijas mērķis ir veicināt katra cilvēka spējas pārvarēt slimības radītās emocionālās sekas, kā arī rast spēkus kvalitatīvai dzīvei pēc visa, kas pārdzīvots. Kopš 2018.gada psihosociālā rehabilitācija onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem ir valsts apmaksāta programma.

2019.gadā plānotas 35 programmas. Informācija par tām pieejama www.dzivibaskoks.lv, pieteikšanās notiek elektroniski https://anketa.dzivibaskoks.lv/.

Vai ir iespēja novada pensionāriem paredzēt sabiedriskā transporta atvieglojumus vai nodrošināt bezmaksas braukšanu sabiedriskajā transportā kā pilsētas pensionāriem?

Atbild Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova

Analizējot jautājumu par bezmaksas sabiedriskā transporta izmantošanu pensijas vecuma personām, ir jāņem vērā, ka:

1) Lauku vides specifika ir ļoti atšķirīga gan attāluma ziņā no pilsētas vides, gan braukšanas apmaksā, gan vajadzību nepieciešamībā;

2) Katrai pašvaldībai budžeta iespējas atšķirīgas, kas atkarīgas no iedzīvotāju un strādājošo skaita, plānoto nodokļu iemaksas izpildes, utt.;

3) Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.371 „Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” ir atbrīvotas no maksas:

1) personas ar I vai II grupas invaliditāti, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un persona, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;

2) politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki.

Kad tiks renovēti ceļi Dubnas pagastā starp daudzdzīvokļu mājām Nākotnes ielā? Minētajā ceļa posmā ceļš ir tik bedrains, ka pa to praktiski nav iespējams braukt.

Atbild Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs Ēvalds Stašulāns

Pie daudzdzīvokļu mājām Nākotnes ielā zemes vienības ar pagalmiem un piebraucamajiem celiņiem ir funkcionāli piesaistītas daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības ir nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai- pārvaldniekam. Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, dzīvokļu īpašnieku  pienākums ir apsaimniekot un uzturēt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistīto zemes vienību.

Kad beidzot ziemas laikā sāks tīrīt ceļus pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un Dubnas pagasta ceļus kopumā? Vai ceļi ar smiltīm nebūtu jākaisa visā pagasta teritorijā, nevis tikai pie konkrētām ēkām?

Atbild Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs Ēvalds Stašulāns

Dubnas pagasta pārvalde janvārī un februārī ceļu attīrīšanu no sniega veica 7 reizes visiem pagasta ceļiem un ielām. Pēc snigšanas līdz plkst. 8.00 visi pagasta ceļi, kur kursē pagasta autobuss un piena mašīnas, tika notīrīti, un sūdzības no skolēnu autobusa vadītājiem un iedzīvotājiem netika saņemtas. Veikta arī daudzdzīvokļu māju pagalmu tīrīšana, kas būtu jāveic pašiem īpašniekiem. Ar smilti un sāli tiek kaisītas pašvaldības īpašumā esošās teritorijas un ielas. Daudzdzīvokļu māju pagalmos un piebraucamajos ceļus uz veikaliem, kaisīšanu ar smiltīm ir jāveic dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.

Paskaidrojiet, lūdzu, kāpēc Jaungada naktī, 31. decembrī, starp Dubnas pagasta daudzdzīvokļu mājām tika izslēgts ielu apgaismojums?

Atbild Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs Ēvalds Stašulāns

Dubnas pagastā ielu apgaismojums tiek ieslēgts līdz ar krēslas iestāšanos un izslēgts plkst. 23.30, tāpat kā daudzos citos pagasta ciemos novadā. Ziemas laikā no rītiem apgaismojums tiek ieslēgts plkst. 6.00 un deg līdz rītausmai. Jūsu ierosinājums Jaungada naktī atstāt apgaismojumu uz visu nakti tiks ņemts vērā.

Jau vairākas reizes tika lūgts nopļaut pļavu, kas atrodas starp daudzdzīvokļu mājām Nākotnes ielā 5 un Nākotnes ielā 3 Dubnas pagastā. Kad šis lūgums tiks uzklausīts?

Atbild Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs Ēvalds Stašulāns

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Nākotnes ielā 5 un Nākotnes ielā 3 pārvaldīšanas tiesības ir nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai. Par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes vienību apsaimniekošanu un uzturēšanu ir atbildīgi dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. Reizi gadā pēc iedzīvotāju lūguma pagasta traktors veic šīs pļaviņas nopļaušanu.


Dubnas pagasta iedzīvotāji lūdz ierīkot apgaismotu, mūsdienu gājēju un velosipēdistu celiņu Rīgas ielā visa Dubnas ciema garumā, tā kā pa šo ceļu lielās automašīnu satiksmes un neapgaismotu ceļa posmu dēļ tiek apdraudēta gājēju drošība.

Atbild Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs Ēvalds Stašulāns

Dubnas ciemā Rīgas ielas garums sastāda aptuveni 2 km, kas ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” nodalījuma josla. Lai ierīkotu apgaismojumu un gājēju celiņu, ir nepieciešams liels finansējums. Lai varētu veikt šos darbus, būtu nepieciešams piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, bet uz doto brīdi tādas programmas nav. Dubnas ciema ielu apgaismojuma ierīkošana ir iekļauta Daugavpils novada domes Attīstības programmā.

Lūdz risināt ceļa posma “Skrudaliena-Saliena” sliktā stāvokļa un apgaismojuma trūkuma problēmu. Satiksme uz tā ir intensīva, jo īpaši vakaros, kad iedzīvotāji pa to staigā ar bailēm.

Atbild novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aleksandrs Aizbalts

Jautājums tika adresēts VAS “Latvijas valsts ceļi”, kas ziņoja, ka pagājušajā gadā tika izstrādāts šī ceļa posma tehniskais projekts, kurā bija ieplānota arī apgaismojuma uzstādīšana. Taču, mainoties Saeimas deputātu sastāvam un jaunajam Ministru kabinetam, vismaz tuvāko trīs gadu laikā šī ceļa posma rekonstrukcija netiek plānota.

Kad tiks veikta ceļa “Lielceļš – Priedes Sloboda – Lielceļš” rekonstrukcija Vaboles pagastā?

Atbild Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza

Vaboles pagasta autoceļa Nr.94-25 „Lielceļš – Priedes Sloboda- Lielceļš” rekonstrukcija  nav  iekļauta ne Daugavpils novada Attīstības programmas investīciju plānā, ne Daugavpils novada pašvaldības Ceļu fonda vidējā termiņa attīstības programmā. Minētajam ceļam klātne ir bez seguma, pa to ir neliela satiksmes intensitāte. Ceļa posmā 0,55km garumā, kas nodrošina piekļuvi 6 īpašumiem, vairākas reizes ir veikta grants piebēršana – 2011. gadā, veicot ceļa periodiskās uzturēšanas darbus, šim mērķim izlietoti 3022 eiro. 2017. gadā grants piebērta, veicot ceļa ikdienas uzturēšanu. Tāpat arī 2018./2019. gada ziemas sezonā pēc intensīvas snigšanas šajā posmā divas reizes ir tīrīts sniegs. Otru ceļa posmu 0,38 km garumā  izmanto lauksaimnieki nokļūšanai savos īpašumos.

Lūdzam atbalstīt Salienas ciema Bērzu ielas 7 dzīvojamo māju iedzīvotāju lūgumu ūdensapgādes sistēmas ierīkošanai.

Atbild Salienas pagasta pārvaldes vadītājs Rišards Jermaļonoks

Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Salienas pagasta Salienas ciemā (3. kārta)” ir iekļauts Daugavpils novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plāna 2018.-2020. gadam Rezerves sarakstā ar paredzamu darbu veikšanas termiņu 2021. gadā.