Informācija NĪN maksātājiem, kuri vēl nav saņēmuši maksāšanas paziņojumu par 2021.gadu

Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu saskaņā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likumu” vai aktivizējis e-adreses kontu un nav informējis pašvaldību par pasta adresi vai e-pasta adresi, uz kuru sūtīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā taksācijas gada 22.martā.

Atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 11. daļai nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem – juridiskām personām  ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot savu elektroniskā pasta adresi.

Iesnieguma veidlapa ir pieejama:

https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/3256/iesn1.docx

Informējam, ka iesniegumu, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu var iesniegt pa e-pastu dome@daugavpilsnovads.lv .

 Iesniegumu var iesniegt arī:

-izmantojot portāla www.latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;

-klātienē, pēc adreses Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils.