Informācija par NĪN piedziņu nodokļa maksātājiem bez deklarētās dzīvesvietas

Daugavpils novada domē 2018. gada 13. septembrī  ir sagatavots Lēmums – izpildrīkojums par administratīvā akta piespiedu izpildi nr. 3-78/18-176 par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Aleksandra Paļčevska, dzim. 1968. gada 28. oktobrī. Ar minēto lēmumu-izpildrīkojumu parādnieks var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī , 42. kabinetā.
Tālrunis informācijai 65476745