Ir tapis Latgales jauniešu almanahs “Latgales tilts — Latvijas simtgadei!”

Biedrība “ Izglītības un inovāciju attīstības centrs” pateicoties sadarbībai ar Latgales pašvaldībām, izglītības izstādēm, bibliotēkām, nevalstiskajām organizācijām un neformālajām apvienībām, kā arī daudzajiem brīvprātīgajiem ir izveidojusi Latgales jauniešu almanahu “Latgales tilts — Latvijas simtgadei!”. Almanahā ir ievietoti dažādi literāro žanru darbi darbi – dzejoļi, esejas, stāsti, kas lasāmi latviešu, krievu un latgaliešu valodās.

Projekta vispārējais mērķis ir:

veicināt starpkultūru dialogu Latgales jauniešu vidū, tādējādi sekmējot nacionālo minoritāšu integrāciju un vienotas saliedētas sabiedrības veidošanos.

Projekta galvenie uzdevumi ir izstrādāt, izdot un popularizēt starpkultūru Latgales jauniešu literāro darbu almanahu “Latgales tilts – Latvijas simtgadei!” un nodrošināt projekta rezultātu publicitāti.

Projekta mērķa grupas:

mazākumtautību pārstāvji, nepilsoņi; pilsoņi, tai skaitā: biedrības biedri, darbinieki, brīvprātīgie.

Projekta īstenošanas vieta: visa Latgale, projekta koordinācija – biedrība “Izglītības un inovāciju attīstības centrs” 18.novembra ielā 161, Daugavpilī.

Vairāk informācijas: http://innovationcentre.lv/latgales-tilts