Izmaiņas pašvaldības zemes iznomāšanā

No 2018.gada 1.jūlija stājās spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kas nosaka jaunu kārtību pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību vai tās daļas iznomāšanu, nomas maksas aprēķināšanas kārtību un citus nosacījumus. Šie noteikumi neattiecas uz nomniekiem, kuriem ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ieguvušas zemes nomas pirmtiesības.

Pašvaldība ir tiesīga iznomāt apbūvētu zemes vienību tikai būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam. Apbūvēta zemes vienības nomas maksa ir 1.5% no zemes vienības kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā.

Nomnieki, kuriem ir noslēgts zemes nomas līgums par neapbūvētu zemes vienību un līguma termiņš beidzas, pašvaldība pagarinās nomas līgumu nerīkojot izsoli, taču nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt 30 gadus. Lai noteiktu zemes nomas maksu, pašvaldībai būs jāveic zemes vienības novērtēšana. Saskaņā ar noteikumiem, nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.

Pašvaldībās brīvās nepabūvētās zemes vienības varēs nodot nomā tikai izsoles kārtībā. Informācija par nomā nododamajām zemes vienībām un izsolēm tiks izvietota pašvaldības mājaslapā. Izsoles sākumcena tiks noteikta pēc sertificēta vērtētāja novērtēšanas. Noteikumi nosaka, ka zemes vienības vai tās daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro, tādēļ pašvaldības zemes nomniekiem, kuriem nomas maksa par  zemes vienības vai tās daļu bija mazāka kā 28 euro gadā, tiks piemērotā minimālā nomas maksa- 28 euro.  Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.panta 11 daļu pašvaldība nomas maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja nepieciešams maina ne retāk kā sešos gados reizi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja nomnieks nepiekrīt pārskatītajam nomas maksas apmēram, viņam ir tiesības vienpusēji atkāpties no zemes nomas līguma.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām (mazdārziņu ierīkošanai un uzturēšanai) iznomājamām zemes vienībām vai tās daļām izsole netiek veikta. Saskaņā ar Daugavpils novada domes 2018.gada 13.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 26 “Par neapbūvēta zemesgabala, kurš tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksas apmēru” nomas maksa gadā ir 1.5% no zemes vienības vai tās daļas kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5 euro gadā.