Izmaiņas zemes nomas aprēķināšanas kārtībā

Stājoties spēkā Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”, iznomājot pašvaldības brīvās, neapbūvētās zemes vienības un pagarinot noslēgtos zemes nomas līgumus, paredzēta jaunā nomas maksas aprēķināšanas kārtība. Galvenokārt nomas maksas izmaiņas attiecas uz lauksaimniecībā izmantojamās un dārzkopības teritorijās esošās zemes nomu. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Daugavpils novada dome šī gada 11. aprīlī apstiprināja zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāžus.

Lauksaimniecības zemes 1 ha zemes nomas maksa gadā:

Nr.p.k.Pagasts1 ha nomas maksa gada, EUR (bez PVN)
1.Ambeļu pagasts50.50
2.Biķernieku pagasts59.70
3.Demenes pagasts47.75
4.Dubnas pagasts52.30
5.Kalkūnes pagasts51.80
6.Kalupes pagasts63.75
7.Laucesas pagasts52.65
8.Līksnas pagasts77.35
9.Maļinovas pagasts53.40
10.Medumu pagasts50.80
11.Naujenes pagasts62.95
12.Nīcgales pagasts58.20
13.Salienas pagasts53.20
14.Skrudalienas pagasts61.90
15.Sventes pagasts47.45
16.Tabores pagasts50.25
17.Vaboles pagasts54.75
18.Vecsalienas pagasts53.00
19.Višķu pagasts72.25

1m2 zemes nomas maksa dārzkopības teritorijās:

Nr.p.k.Teritorija1m2 ha nomas maksa gada, EUR (bez PVN)
1.Dārzkopības “Mežvidi” teritorijā Demenes pagastā0.057
2.Dārzkopības “Birkineļu dārziņi”, “Celtnieks”, “Daugava”, “Mičurinietis”, “Varavīksne” teritorijā, Kalkūnes pagastā0.061
3.Dārzkopības “Laucese” teritorijā ,Laucesas pagastā0.061
4.Dārzkopības “Ļūbaste 1”, “Nahodka”, “Priežu sils” teritorijā Līksnas pagastā0.028

 

5.Dārzkopības “Latgale”, Kooperators” teritorijā Līksnas pagastā0.070
6.Dārzkopības “Pavasaris”, “Spārīte” teritorijā Maļinovas pagastā0.047
7.Dārzkopības “Zelta kalns”, “Ozolaine” teritorijā, Medumu pagastā0.027
8.Dārzkopības “Luksofors”, “Eglīte”, “Lauku celtnieks D” teritorijā Naujenes pagastā0.056
9.Dārzkopības “Atpūta”, “Elektrons”, “Ezeriņi”, “Melnezers”, “Meža ciems”, “Pērlīte”, “Zemgale” teritorijā, Sventes pagastā0.046
10.Dārzkopības “Maļutki”, “Cīrulīši”, “Zaļais sils” teritorijā, Tabores pagastā0.054

Noteikumi nosaka, ka zemes vienības vai tās daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro, tādēļ pašvaldības zemes nomniekiem, kuriem nomas maksa par zemes vienības vai tās daļu bija mazāka kā 28 euro gadā, tiks piemērotā minimālā nomas maksa – 28 euro. Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61. panta 11 daļu pašvaldība nomas maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja nepieciešams maina ne retāk kā sešos gados reizi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja nomnieks nepiekrīt pārskatītajam nomas maksas apmēram, viņam ir tiesības vienpusēji atkāpties no zemes nomas līguma.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām (mazdārziņu ierīkošanai un uzturēšanai) iznomājamām zemes vienībām vai tās daļām izsole netiek veikta. Saskaņā ar Daugavpils novada domes 2018. gada 13. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 26 “Par neapbūvēta zemesgabala, kurš tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksas apmēru” nomas maksa gadā ir 1.5% no zemes vienības vai tās daļas kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5 euro gadā.