Izsludina vakanci Skrudalienas pagasta pārvaldes juriskonsulta amatam

Vakance Skrudalienas pagasta pārvaldes juriskonsulta amatam ( 1.0 likme) amata kods pēc profesiju klasifikatora – 2619 01

Darba pamatpienākumi:

o   Izstrādāt normatīvos aktus un citus juridiska satura dokumentus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

o   Nodrošināt publisko iepirkumu procesu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām, gatavot iepirkuma dokumentāciju un līgumu projektus;

o   Izskatīt lēmumu projektus, sniedzot atzinumu par to atbilstību/neatbilstību LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

o   nodrošināt Skrudalienas pagasta pārvaldes interešu pārstāvību tiesā.

o   Plānot, sagatavot projekta pieteikumam nepieciešamo dokumentāciju, izstrādāt projektus, vadīt un kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām

o   Nodrošināt projektu ieviešanas administratīvo jautājumu risināšanu, kopējo pasākumu norises kontroli likumdošanas prasībām, atbilstoši termiņiem un izmaksām.
o   Veikt personāla speciālista pienākumus
o   Sadarboties ar darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu sniedzēju darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos

Prasības kandidātiem:

o    2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs;

o   Valsts valodas prasme -C līmeņa 1. pakāpe vai izglītība valsts valodā;

o    juridiskā darba pieredze ne mazāk, ka 2 gadi

o   brīvi orientēties Latvijas tiesību sistēmā;

o    izmantot tiesību avotus un piemērot tiesību normas;

o   izprast un pielietot juridiskās analīzes un sistēmas likumsakarības;

o   orientēties Latvijas valsts un pašvaldību institucionālajā sistēmā.

o   Teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, Excel)

o   Spēja strādāt komandā, komunikabilitāte, atbildība, organizatoriskās spējas

M ē s   p i e d ā v ā j a m:

o           dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā

o          iespējas profesionāli pilnveidoties

o          apmācības iespējas

o          stabilu atalgojumu (beidzoties pārbaudes laikam EUR 755.0)

Pieteikuma dokumenti
o  Motivācijas vēstule
o  CV
o  Izglītības dokumentu kopijas
o Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, ne zemāk par  C līmeņa 1.pakāpi (izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);

Interesentus aicinām sūtīt pieteikuma dokumentus  uz Skrudalienas pagasta pārvaldes e-pastu parvalde@skrudaliena.lv  līdz 2019.gada  22.augustam, vai iesniegt personīgi pēc adreses Skaista iela 9, Silene, Daugavpils novads, no plkst. 9.00 līdz 15.00.

Tālrunis uzziņām: 654-39238

Atbilstošāki amata kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.