Daugavpils novada pašvaldības jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss 2019

Kopš 2018. gada decembra Daugavpils novada dome piedalās Izglītības kvalitātes valsts dienests īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) (Nr. 8.3.4.0/16/I/001). Projekta mērķis ir   mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekta ietvaros Daugavpils novada dome izsludina Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu. Projektu mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu 5.-12. kl. skolēni, kā arī profesionālās izglītības programmu 1.-4. kursu audzēkņi. Projekta dalībniekiem nav obligāti visiem jābūt no riska grupas, tomēr to skaits nevar būt mazāks par 10% no kopējā projektā iesaistīto jauniešu skaita. Šogad Daugavpils novads plāno atbalstīt 7 projektu iniciatīvas, piešķirot 4 600 eiro finansējumu katrai projekta idejai. Projekta iesniedzējs var būt jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, kā arī biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu.

Aktivitātēm jābūt vērstām uz to, lai palielinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē un iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. Projekta aktivitāšu īstenošanas termiņš ilgst no 3-18 mēnešiem un aktivitātēm jāsākas 2019. gadā. Jaunatnes iniciatīvu projektos ir iespējams īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumus, rīkot nometnes, pārgājienus, āra dzīves aktivitātes, pilnveidot jauniešu sociālās prasmes, iekļaut sportu/mūziku/mākslu/teātri kā izglītības un sociālās iekļaušanas instrumentu, u.c.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2019. gada 14. jūnijam. To var darīt, iesniedzot projektu klātienē vai sūtot pa pastu vienā eksemplārā aizlīmēta aploksnē, vai arī sagatavojot kā elektronisko dokumentu un iesūtot to uz e-pastu dome@daugavpilsnovads.lv.

Plašāka informācija par projektu: 

Novada domes apstiprinātais projektu konkursa nolikums
Projektu konkursa nolikums
Pieteikuma veidlapa
Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai Daugavpils novada pašvaldībā

Informatīvie materiāli: