Traktora un mucas izsole

Kalupes pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  pārdod kustamo mantu:

  • traktors T–150K  reģ. nr.T6304LC
  • muca HTS 100.27, reģ.nr. P3938LT,

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt arī Kalupes pagasta pārvaldē  darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00. Pieteikumu reģistrācijas vieta un laiks: Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads, līdz 2017.gada 21. novembrim, plkst. 10.00.

Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst 9.00 līdz plkst. 16.00

Izsole notiks: 2017.gada 28. novembrī plkst.10.00 Kalupes pagasta pārvaldes ēkas 1.stāvā, Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads.

Izsolāmās mantas nosacītā cena:

  • traktors T–150K  reģ. nr.T6304LC, nosacītā cena ir 2200.00 EUR
  • muca HTS 100.27, reģ.nr. P3938LT, nosacītā cena ir 2400.00 EUR

Izsoles solis: EUR 100,00.

Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i.

  • traktors T–150K  reģ. nr.T6304LC , 220.00 EUR
  • muca HTS 100.27, reģ. nr. P3938LT, 240.00 EUR

kas jāieskaita Kalupes pagasta pārvaldes kontā Nr. LV06TREL9812131002000, Valsts kase, TRELLV22.

Reģistrācijas nauda: EUR 10,00, kas jāieskaita Kalupes pagasta pārvaldes  kontā Nr. LV06TREL9812131002000, Valsts kase, TRELLV22.

Maksa par nosolīto objektu jāsamaksā 10 dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu Kalupes pagasta pārvaldes kontā.