Jaunieši radoši iepazīs ezeru resursus

Noslēdzies Daugavpils novada domes īstenotais Zivju fonda projekts “Dažādu sabiedrības grupu izglītošana par Daugavpils novada zivju resursiem” pasākumā “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, arī publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi”.

Projekta mērķis bija izglītojošo materiālu sagatavošana dažādām vecuma grupām, tai skaitā bērniem un jauniešiem, šī materiāla izmantošana novada skolās, novada pašvaldības teritorijā rīkotajos pasākumos (Novada dienās, pagasta svētkos u.c.), kā arī ezeru un upju apsaimniekošanā iesaistīto personu apmācības un pieredzes apmaiņas organizēšana.

Projekta rezultātā ir sagatavoti interesanti izglītojošie materiāli dažādām vecumu grupām – puzle un domino ar ezera iemītniekiem – zivīm, kukaiņiem, gliemežiem, augiem, kā arī atklātņu komplekti ar Daugavpils novadā biežāk sastopamajām zivju sugām. Ir sagatavotas arī pildspalvas un atstarotāji ar Zivju fonda un Daugavpils novada logotipiem. Tiklīdz beigsies ar COVID-19 izplatīšanos saistītie ierobežojumi, sagatavotie materiāli tiks izmantoti pasākumiem skolās un Daugavpils novadā rīkotajos pasākumos.

Novada ezeru apsaimniekotāji un citi interesenti piedalījās seminārā par zivju slimībām un zivju veselību ietekmējošiem faktoriem ūdenstilpēs, ko vadīja Daugavpils Universitātes vadošā pētniece Dr.biol. Muza Kirjušina.  Notika Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu speciālistu,  ezeru apsaimniekotāju, kā arī Daugavpils novada deputātu pieredzes apmaiņas brauciens uz Alūksnes un Burtnieka ezeru. Vērtīgas bija tikšanās un pārrunas ar Alūksnes novada domes un Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” pārstāvjiem un iepazīšanās ar sasniegto Alūksnes ezera apsaimniekošanā, kā arī Burtnieku novada domes speciālistiem par Burtnieku ezera apsaimniekošanu.