Kā samazināt apkures rēķinus?

Iestājoties apkures sezonai vienmēr aktualizējas jautājumi par siltumenerģijas maksu jeb naudas apjomu, kuru ir jāsamaksā dzīvokļa īpašniekam par patērēto siltumu uz katru kvadrātmetru. Pirms vairākiem gadu desmitiem celtos mājokļos ar sliktu tehnisko stāvokli to iedzīvotāji zaudē naudu kopā ar siltumu – tā burtiski ”izkūp gaisā” caur ēkas sienām, pagrabiem, ieejas durvīm un bēniņiem.

Siltuma gala cenu ietekmē gan konkrētās mājas energoefektivitāte, gan tas, kā siltums tiek saražots, un ar kādām izejvielām. Kādas noteiktas vienas gala cenas visām pašvaldībām un mājām nepastāv, piemēram, siltums var būt lētāks gadījumos, kad tiek izmantots vietējais kurināmais. Tāpat tarifs ir atkarīgs no izvēlētiem siltumapgādes sistēmas tehnoloģiskiem risinājumiem, siltumapgādes sistēmas kompaktuma, tehniskā stāvokļa, kā arī katras apdzīvotās vietas ģeogrāfiskās u.c. īpatnības (reljefs, apbūves blīvums, siltumapgādes lietotāju daudzums utt.).

Ja aplūkojam ēkas ar centralizēto apkures sistēmu, Daugavpils novadā gala maksa par 1m2 dažādās vietās mēdz atšķirties diezgan būtiski. Šo faktoru ietekmē patērētā siltuma daudzums.

Kāds varētu būt risinājums?

Jādomā par ēku nosiltināšanas jeb energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.

Kā atšķiras maksājumi nosiltinātajās mājās?

Tie ir daudz zemāki.

Ja aplūkojam Lociku ciemu, viszemākais siltuma maksājums (dati par 2020.g. decembri) ir dzīvojamajā mājā Vienības ielā 8, kur maksa par 1m2 sastādīja 0,8814 eiro ar kopējo mājas siltumenerģijas patēriņu 45 MWh. Šī ēka tika nosiltināta 2012. gadā. Taču tanī pašā ciemā, blakus esošā mājā Vienības ielā 10, maksa sastādīja 1,3327 eiro par 1m2, ar kopējo mājas siltuma patēriņu 67 MWh. Arī pārejās apkārt esošajās daudzdzīvokļu mājās tarifi ir līdzīgi.

Kā redzams, nosiltinātajā ēkā maksa ir par 33% zemāka nekā blakus esošajā nenosiltinātajā daudzdzīvokļu mājā.

Naujenē Vecpils ielā 3, kur atrodas nosiltinātā māja siltumenerģijas maksa (0,7750 eiro /m2) ir praktiski divreiz zemāka nekā blakus esošajā daudzdzīvokļu ēkā Vecpils ielā 6, kur tas sastāda jau 1,4372 eiro /m2. Nosiltinātajā mājā tarifs ir par 46% zemāks.

Kalkūnes ielā 14 un 16, kur savulaik veica novecojušās apkures sistēmas demontāžu, situācija arī būtiski atšķiras no citām daudzdzīvokļu ēkām šajā ciemā. Kalkūnes ielā 14 maksa par 1m2 sastādīja 0,8245 eiro, un mājā nr.16 – 0,9593 eiro/ m2. Savukārt citviet, maksa mēdz būt pat divas reizes lielāka. Augstākā maksa Kalkūnos ir daudzdzīvokļu mājai Kalkūnes ielā 9, kas sastāda 2,2310 eiro/ m2.

Kalkūnes ielā 14 un 16 remontdarbu ietvaros tika nomainīta ne tikai apkures sistēma, bet arī uzstādīta individuāla siltuma uzskaite katram klientam (dzīvoklī), izvietojot siltuma uzskaites ierīci, kura caur speciālo uztvērēju uzskaita individuālo siltuma patēriņu. Dzīvokļos ir iespēja kontrolēt un mainīt patērētā siltuma daudzumu, kas būtiski samazina rēķinus.

Kādu palīdzību sniedz pašvaldība?

Laika posmā no 2013. – 2020. gadam Daugavpils novada pašvaldība līdzfinansējusi 27 energoefektivitātes paaugstināšanas projektus. Lielākoties tie bija jumta seguma nomaiņas darbi ar bēniņu siltināšanu, dažādi apkures sistēmas renovācijas darbi, gala sienu siltināšana. Atkarībā no veicamo darbu apjoma un specifikas, pašvaldība iedzīvotājiem sniedz līdzfinansējumu ap 50% apmērā no veicamā darbu apjoma, taču dažādos objektos tas sasniedz arī daudz lielākus procentus.

Pašvaldība līdzfinansē:

  • 100% apmērā dzīvojamās mājas energoaudita pārskata sagatavošanu un termogrāfijas veikšanu;
  • 100% apmērā tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošanu (tehniskā projekta izstrādes izmaksām);
  • 75% apmērā, bet ne vairāk kā 30 000 eiro no faktiskajām izmaksām jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu vai jumta ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanai;
  • 50% apmērā, bet ne vairāk kā 30 000 eiro mājas apkures sistēmas atjaunošanai;
  • 75% apmērā visu ēkas ārējo sienu siltināšanai, bet ne vairāk kā 20 000 eiro;
  • 50% apmērā gala sienu siltināšanai.

Vairāk informācijas par līdzfinansējuma procesu meklējiet pašvaldības mājaslapā: daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/ipasumi-un-majokli/lidzfinansejuma-avoti.

Atbalsts no valsts un ES fondiem

Kopš 2016. gada rudens mājokļa renovācijai ir pieejama īpaša valsts atbalsta programma daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai, kuru realizē Attīstības finanšu institūcija ALTUM.

Šis atbalsts izpaužas vairākos veidos:

  • bezmaksas konsultācijas par renovācijas projekta izstrādi;
  • dāvinājums jeb grants līdz 50% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem;
  • ALTUM garantija līdz 80% no aizdevuma, lai nodrošinātu aizdevumu kredītiestādē;
  • ALTUM aizdevums, ja komercbanka atsaka finansējumu.

Vairāk uzziniet: www.altum.lv/lv/jaunumi/daudzdzivoklu-majas-siltinasana-isais-ricibas-plans.

Autors: Dainis Bitiņš