Maina pašvaldības dzīvokļu īres maksu

Daugavpils novada domes sēdē apstiprināts lēmumprojekts “Par Daugavpils novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu, dzīvojamo telpu īres un pakalpojumu līgumiem”. Tas nosaka, ka no 2019. gada 1. janvāra pašvaldības dzīvokļiem tiks piemērota īres maksa 1.0% no kadastrālās vērtības.

“Daugavpils novada pašvaldības iedzīvotājiem bija un joprojām ir iespēja privatizēt dzīvokļus, taču atsavināšanas process notiek salīdzinoši kūtri. Pašvaldībai šie privatizētie dzīvokļi ir jāapsaimnieko, jāpārvalda un jāveic to uzturēšanas un remontēšanas darbi. Daļa no šīm ēkām ar to būvkonstrukcijām un inženierkomunikācijām ir nolietojušās un to sakārtošanai ir jāiegulda diez gan apjomīgi līdzekļi. Ar līdzšinējo zemo īres maksu tiek segta tikai neliela daļa no uzturēšanas izmaksām un dzīvokļa atjaunošanas darbu veikšanai līdzekļu faktiski nepaliek. Dzīvokļu uzturēšanas un remonta izdevumi rada papildus slogu pašvaldības budžetam, jo dzīvokļa īre tiek iekasēta ēkas apsaimniekošanas maksas apjomā, nepiemērojot dzīvokļa nolietojuma izmaksas. Izīrējot pašvaldības īpašumu par cenu, kas ir ne tikai vairākas reizes mazāka par vidējo tirgus cenu, bet arī nesedz dzīvokļa uzturēšanas izmaksas, pastāv risks par pašvaldības finanšu līdzekļu izšķērdēšanu,” lēmumprojektu skaidro un pamato Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļas vadītāja Ilze Ondzule.

Lai sagatavotu  lēmumprojektu, tika izveidota darba grupa ar mērķi izstrādāt vienotu metodiku īres maksas noteikšanai Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamām telpām. Veicot analīzi, tika secināts, ka, lai segtu visas apsaimniekošanas maksas un paliktu līdzekļi arī dzīvojamā fonda atjaunošanai, piemērotākā un izdevīgākā īres maksa ir 1.0 % no kadastrālās vērtības, kura tiks noteikta pēc Valsts zemes dienesta datiem uz katra pārskata gada 1. janvāri.  No šīs īres maksas tiks segta apsaimniekošanas maksa un pārējā būs pašvaldības peļņas daļa. Īres maksa netiks aplikta ar PVN.

Kā liecina aprēķini, pēc 2018. gada kadastrālās vērtības vislielākā īres maksa ir par labiekārtotiem, siltinātiem, galvenokārt, piepilsētas pagastos esošajiem pašvaldības dzīvokļiem. Savukārt zemāka īres maksa ir pašvaldības dzīvokļiem bez vai ar daļējām ērtībām. Īres maksas ir ļoti dažādas, tās svārstās no 2.55 līdz 41.42 EUR/mēnesī.

Par dzīvojamās telpas īres maksas izmaiņām īrnieki tiks brīdināti līdz 2018. gada 31. decembrim.