Mainās īres maksas aprēķināšanas metodika

Lai noteiktu vienotu īres maksas aprēķina metodiku daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošajām pašvaldības dzīvojamām telpām, Daugavpils novada dome 2018.gada 29.novembrī ir pieņēmusi lēmumu  Nr.1172 “Par Daugavpils novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu, dzīvojamo telpu īres un pakalpojumu līgumiem”. Lēmumā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres maksa mēnesī ir 1.0% no dzīvokļa īpašuma kadastrālās vērtības, kura tiek noteikta pēc Valsts zemes dienesta datiem uz katra pārskata gada 1.janvāri. Jaunā īres maksa stāsies spēkā no 2019.gada 1.februāra.

Īres maksu aprēķina un iekasē attiecīgā Daugavpils novada pašvaldības iestāde, ar kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. Īres maksa tiek izlietota pašvaldības dzīvojamā fonda atjaunošanai, taču īrniekam ir pienākums uzturēt dzīvojamo telpu pienācīgā stāvoklī un kārtējie remonti ir jāveic par saviem līdzekļiem. Galvenokārt īres maksas pieaugums būs par labiekārtotām un siltinātām dzīvojamām mājām piepilsētas pagastos, savukārt īres maksa samazināsies par dzīvojamām telpām bez ērtībām vai daļējām ērtībām.

Daugavpils novada pašvaldība informē, ka likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām telpām”4.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, sociālā dzīvokļa statusu var noteikt pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, kurus īrē maznodrošinātas personas, ja tās ir rakstveidā izteikušas vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli. Piešķirot sociālā dzīvokļa statusu īres maksa tiek noteikta par 75% zemāka kā noteiktā īres maksa.

Atgādinām tiem īrniekiem, kuriem dzīvojamā telpa nav piešķirta atbilstoši likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, bet gan, īres tiesības iegūtas vispārējā kārtībā, ir tiesības un iespēja izīrēto dzīvojamo telpu atsavināt. Ierosinājumus uz atsavināšanu var iesniegt pagasta pārvaldē vai Daugavpils novada domē. Veicot dzīvokļa īpašuma apsekošanu, sertificēts vērtētājs nosaka tirgus cenu. Īrniekam ir tiesības slēgt pirkuma līgumu, samaksājot visu summu uzreiz, vai pirkuma līgumu uz nomaksu- līdz 5 gadiem ar 6% likmi gadā no atlikušās summas. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties  pa tālr. 65476739, 65476827, 12., 19. kab. Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils.