- Daugavpils novada pašvaldības pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība
- Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu
- Daugavpils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība