- Daugavpils novada vēlēšanu komisija
Lēmums

- Daugavpils novada pašvaldības administratīvā komisija
Lēmums
Nolikums

- Daugavpils novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisija
Lēmums
Nolikums

- Daugavpils novada domes pedagoģiski medicīniskā komisija
Lēmums
Nolikums

- Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda komisija
Lēmums
Nolikums

- Daugavpils novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija
Lēmums
Nolikums

- Daugavpils novada pašvaldības tirdzniecības atļauju izsniegšanas un tirdzniecības vietu noteikšanas komisija
Lēmums
Nolikums

- Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisija
Lēmums
Nolikums

- Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija
Lēmums
Nolikums

- Daugavpils novada atsevišķu sociālo gadījumu izskatīšanas komisija
Lēmums
Nolikums

- Daugavpils novada domes apbalvošanas komisija
Lēmums
Nolikums

- Daugavpils novada domes daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes veicināšanas komisija
Lēmums
Nolikums

- Daugavpils novada domes siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumu un sadzīves atkritumu savākšanas tarifu projektu izvērtēšanas komisija
Lēmums
Nolikums

- Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisija
Lēmums
Nolikums

- Daugavpils novada Medību koordinācijas komisija
Lēmums
Lēmums
Nolikums

- Daugavpils novada Kultūras mantojuma komisija
Lēmums
Nolikums

- Dabas parka “Daugavas loki” konsultatīvā padome
Lēmums
Nolikums

- Daugavpils novada Uzņēmēju konsultatīvā padome
Lēmums
Nolikums

- Stipendiju piešķiršanas komisija
Lēmums
Nolikums

- Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas komisija
Lēmums
Nolikums

- Īpašuma pārvaldīšanas komisija
Lēmums
Lēmums
Nolikums

- Par Daugavpils novada domes sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā izveidošanu
Lēmums
Nolikums

- Par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu
Lēmums
Nolikums