- Par Daugavpils novada domes izveidi
- Par grozījumiem Daugavpils novada domes lēmuma Nr.21 „Par Daugavpils novada domes izveidi"
- Par Daugavpils novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu
- Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2017.gada 20.jūnija lēmumā Nr.11 “Par Daugavpils novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”
- Par Kalkūnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu
- Par Daugavpils novada Medumu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu un saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.4 „Daugavpils novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu un detaļplānojumu grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu
- Par precizētās Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam apstiprināšanu
- Par ciema statusa noņemšanas kritērijiem
- Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzībām 2014.-2020.gadiem
Pielikumi
- Par Daugavpils novada domes 2010.gada 11.februāra noteikumu Nr.2 "Par nedzīvojamo telpu nomas maksu" atzīšanu par spēku zaudējušiem
- Par tirgus statusa piešķiršanu
- Par dzīvojamo telpu īres un pakalpojumu līgumiem
Pielikumi
- Par Daugavpils novada jauniešu brīvā laika organizēšanas projektu konkursu
- Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
- Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Daugavpils novada Višķu pagasta Špoģu ciemā
- Par Daugavpils novada pasākumu plānu, sagaidot Latvijas simtgadi
- Par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem maršrutu tīkla maršrutos
- Par braukšanas maksas kompensāciju sabiedrisko maršrutu tīkla maršrutos atsevišķām personu kategorijām
- Par konkursu „LABĀKĀ PIRTS DAUGAVPILS NOVADĀ 2017”
- Par Daugavpils novada konkursu „Saimnieks 2017”
- Par Daugavpils novada akciju “Lepojos būt novadnieks!”
- Par Daugavpils novada 2018.gada novada nozīmes pasākumu plāna apstiprināšanu
- DAUGAVPILS NOVADA DOMES DEPUTĀTU, IESTĀŽU VADĪTĀJU UN DARBINIEKU ATLĪDZĪBAS SISTĒMAS REGLAMENTS
- Lēmums par Daugavpils novada domes deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas reglamentu
- Par atbalstāmo studiju specialitāšu noteikšanu stipendiju konkursam
- Par Daugavpils novada projektu konkursu jaunatnei „Uzlabosim savu ikdienu!”
- Par Daugavpils novada projektu konkursu jaunatnei „Attīsti sevi!”
- Par Daugavpils novada pašvaldības 2017.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu
- Par Daugavpils novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
- Par Daugavpils novada dienām