- Par Daugavpils novada pagasta parvalžu pilnvarojumu
- Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.283 “Par Daugavpils novada pagasta pārvalžu pilnvarojumu”
- Par Daugavpils novada pagasta parvalžu pilnvarojumu
- Par Daugavpils novada pagasta parvalžu delegejumu
- Par funkciju delegešanu Ilukstes novada pašvaldibai
- Par funkciju parnemšanu
- Par Daugavpils novada pagasta parvalžu pilnvarojumu
- Par Daugavpils novada pagastu parvalžu pilnvarojumu
- Par uzdevuma delegešanu sabiedribai ar ierobežotu atbildibu „Naujenes pakalpojumu serviss”
- Par papildinajumiem Daugavpils novada domes 29.07.2010. lemuma Nr. 1004 „Par uzdevuma delegešanu sabiedribai ar ierobežotu atbildibu „Naujenes pakalpojumu serviss””
- Par grozijumiem Daugavpils novada domes 2010.gada 29.julija lemuma Nr. 1004 „Par uzdevuma delegešanu sabiedribai ar ierobežotu atbildibu „Naujenes pakalpojumu serviss””
- Par pilnvarojumu Daugavpils novada pagasta parvaldem pieškirt zvejas nomas tiesibas rupnieciskajai zvejai
- Par pilnvarojumu organizet licenceto makškerešanu Medumu ezera
- Par deleģēšanas līguma slēgšanu
- Pielikums
- Par pilnvarojumu piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos
- Par pilnvarojumu piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos
- Par Daugavpils novada domes 2010.gada 11.februāra noteikumu Nr.2 "Par nedzīvojamo telpu nomas maksu" atzīšanu par spēku zaudējušiem
- Par uzdevuma deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”
- Par pilnvarojumu piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos
- Par uzdevuma deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”
- Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Vīragnas ezerā
- Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Sventes ezerā
- Pielikums