Naujenes Mūzikas un mākslas skola turpina audzēkņu uzņemšanu 2020./2021. mācību gadam

Naujenes Mūzikas un mākslas skola turpina audzēkņu uzņemšanu 2020./2021. mācību gadam. Skola aicina apgūt sekojošas mācību programmas:

Daugavas ielā 29, Kraujā, Naujenes pagastā:

 • Klavierspēle – no 6 gadu vecuma*;
 • Akordeona spēle – no 7 gadu vecuma;
 • Saksofona spēle – no 8 gadu vecuma;
 • Klarnetes spēle – no 8 gadu vecuma;
 • Trompetes spēle – no 8 gadu vecuma;
 • Trompetes spēle – no 8 gadu vecuma;
 • Eifonijas spēle – no 8 gadu vecuma;
 • Vijoles spēle – no 6 gadu vecuma;
 • Kontrabasa – no 8 gadu vecuma;
 • Vizuāli plastiskā māksla – no 6 gadu vecuma*.

Skrudalienas mācību punktā:

 • Akordeona spēle – no 7 gadu vecuma

Salienas mācību punktā:

 • Akordeona spēle – no 7 gadu vecuma
 • Eifonijas spēle – no 8 gadu vecuma

“no 6 gadu vecuma *”  – izglītojamais var tikt uzņemts NMMS, ja ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā un uz iestāšanās brīdi ir citas vispārizglītojošās iestādes audzēknis.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Skolas direktoram adresēts iesniegums

(veidlapa atrodama  https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/kultura/naujenes-muzikas-un-makslas-skola/)

Iesniegums

 • Dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
 • Ārsta izziņa par bērna vispārējo veselības stāvokli;
 • Ja iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievieno laika zīmogu un iesniedz izglītības iestādē, nosūtot uz izglītības iestādes elektroniskā pasta adresi nmms@inbox.lv

 Dokumentus pieņem:

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas kancelejā, Daugavas iela 29, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.  (Lūdzam apmeklējumu  pieteikt iepriekš sazinoties ar skolas administrāciju).

Papildus informācija pa tālruni 654 50287, mob. tālruni 26749424 vai sūtot uz e-pastu nmms@inbox.lv , naujenes_mms@inbox.lv

Gaidīsim jaunos, radošos un darboties gribošos audzēkņus!