Neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsole Tabores pagastā

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija rīko  neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Informācija par zemes vienību:
Atrašanās vieta – Tabores pagasts, Augšdaugavas novads
Kadastra apzīmējums – 4492 005 0187
Platība, ha – 4.8
Lietošanas mērķis: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN – 241.20
Iznomāšanas mērķis -lauksaimniecība
Nomas līguma termiņš – 6 gadi

Pieteikums
Nomas līgums
Izsoles noteikumi