Nekustamo īpašumu pārdošana izsolē

Daugavpils novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

2020. gada 13.oktobrī plkst. 09:00 nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4492 002 0820, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4492 002 0820 0.1028 ha platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4492 002 0820 001, un atrodas “Augstumi”, Tabores pagasts, Daugavpils novads.  Objekta sākotnējā cena –  EUR 1336.00. Izsoles noteikumi: šeit.

2020. gada 13.oktobrī plkst. 09:30 nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4462 003 0494, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 003 0494 1111 m2 platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4462 003 0494 001 ar 4 dzīvokļiem ar kopējo platību 326.39 m2, un atrodas Krasta iela 7, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 3536.00. Izsoles noteikumi: šeit.

Izsoles notiks Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt arī klātienē Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā.

Reģistrēties izsolei var Daugavpils novada domes 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30) no paziņojuma publicēšanas līdz 2020.gada 9.oktobrim plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 14.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. 29412676.