Ņems aizņēmumu bibliotēkas pārbūvei Kraujā

Daugavpils novada pašvaldība īstenos investīciju projektu “Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūve par bibliotēku Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads”, šiem mērķiem tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē 226 858 eiro apmērā, savukārt no pašvaldības budžeta plānots līdzfinansējums 116 174 eiro apmērā. Daļu līdzekļu plānots apgūt jau šogad. Minētais projekts ir iekļauts Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plānā 2021.-2023. gadam.

Esošā Naujenes tautas bibliotēkas ēka ir ļoti sliktā stāvoklī, tāpēc pieņemts lēmums to pārcelt uz blakus esošo Bērnu un jauniešu centra ēku, kura tiks pārveidota par modernu bibliotēkas ēku, izveidojot to par  informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un mūžizglītības centru Naujenes pagasta un Augšdaugavas novada iedzīvotājiem.

Esošā Naujenes Tautas bibliotēkas ēka atrodas sliktā tehniskā stāvoklī

Projekta ietvaros plānots pārbūvēt ēku, pielāgojot to bibliotēkas vajadzībām un izveidojot nepieciešamās telpas ar visu aprīkojumu, uzlabot ēkas vispārtehnisko stāvokli un labiekārtot ēkas teritoriju, nodrošinot vides pieejamību. Īstenojot projektu, tiks būtiski samazināti siltumenerģijas zudumi, atjaunota apkures sistēma, izbūvēta ventilācijas sistēma, pārbūvēti iekšējie elektrības, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli.

Plānots izveidot āra terasi, kas dos iespēju organizēt āra aktivitātes. Paplašinoties bibliotēkas telpām, novada iedzīvotājiem varēs nodrošināt daudzveidīgu kultūras pasākumu un radošo darbnīcu klāstu, kā arī varēs  paplašināt bibliotēkas krājumu par 25%, kas ļaus dažādot literatūru un piesaistīt daudz vairāk lasītāju. Tāpat tiks paplašināts arī bibliotēkas novadpētniecības krājums, kas nodrošinās jaunu lietotāju piesaisti. Tiks piedāvāti vides izglītības, zaļās domāšanas un vides aizsardzības pasākumi ar atbilstoša krājuma komplektēšanu.

Bibliotēkas elektroniskais kopkatalogs būs saistošs visiem jaunveidojamā Augšdaugavas novada iedzīvotājiem, kas atspoguļos visa novada, tai skaitā vienas novada un 28 pagastu bibliotēku krājumus. Savukārt iestādes darbiniekiem tiks uzlaboti darba apstākļi, darba vietas, nodrošināta kvalitatīva ventilācijas sistēma un telpu mikroklimats, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Projekta īstenošana ļaus veikt bibliotēkai arī digitālā aģenta funkciju – palīdzēt iedzīvotājam elektronisko pakalpojumu pieteikšanā, digitālo rīku lietošanā un izglītot iedzīvotāju grupas digitālajās prasmēs, kuras būs saistošas arī četros bibliotēkas apkalpošanas punktos, tas ļaus bibliotēkai iesaistīties ilgtspējīgas attīstības programmas mērķu realizēšanā. Bibliotēkas lietotājiem tiks sniegti kvalitatīvi bibliotēkas pamatpakalpojumi, konsultācijas dažādu valsts izveidoto iespēju un e-pakalpojumu jomā.

Ieguldītajām investīcijām pašvaldība garantē ilgtspēju, jo minētais infrastruktūras objekts administratīvi teritoriālā reformas kontekstā ir iekļauts plānotajā jaunveidojamā Augšdaugavas novada struktūrā kā reģiona galvenā bibliotēka. Bibliotēka pēc investīciju projekta realizēšanas spēs piedāvāt konkurētspējīgākus pakalpojumus, pieprasījums pēc kuriem ar katru gadu pieaug. Īpaši liels pieaugums vērojams Covid-19 ierobežojumu laikā, kad cilvēkiem jāmeklē alternatīvas klātienē notiekošiem kultūras un izklaides pasākumiem, kā arī attālināto mācību nodrošināšanai. Iestādes uzturēšanas izmaksas tiek plānotas pašvaldības budžetā.

 

Bibliotēka tiks pārcelta uz Bērnu un jauniešu centra ēku