Ņems aizņēmumu Silenes ciema Baznīcas ielas pārbūves finansēšanai

Domes sēdē pieņemts lēmums ņemt aizņēmumu valsts kasē 232 797,54 eiro apmērā un nodrošināt Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējumu 25% apmērā no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļiem Skrudalienas pagasta Silenes ciema Baznīcas ielas pārbūves finansēšanai.

Būvprojekta “Baznīcas ielas pārbūve c. Silene, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā” īstenošanas rezultātā Silenes ciemā, kas ir viens no novada attīstības centriem, tiks pārbūvēta Baznīcas iela, kas kalpo piebraukšanai zemnieku un individuālajām saimniecībām. Iela tāpat kalpo cilvēku piekļūšanai kapsētai un Silenes katoļu baznīcai, kas ir ievērojamais sakrālais objekts.

Iela sākas krustojumā ar Valsts reģionālo autoceļu P68 un beidzas krustojumā ar Skaista ielu. Zem ielas esošā betona caurteka melioratīvajā grāvī, kas kalpo ūdens novadīšanai no laukiem, atrodas ļoti sliktā stāvoklī – betona gredzeni ir sadrupuši un tā ir jānomaina uz jauno caurteku. Esošās brauktuves platums ir vidēji 4.5-5 m, visa posma garumā iela ir  bez seguma. Pavasara atkušņa laikā un rudenī ceļa segums izšķīst, tādēļ veidojas rises un iesēdumi. Nomales ir augstāk par brauktuvi, līdz ar ko izveidojies apaugums, kas traucē ūdens novadīšanai no ceļa klātnes, kas savukārt veicina brauktuves izskalošanu. Ielas platums ierobežo autotransporta atstāšanu, apmeklējot kapsētu, tādēļ, nepieciešams izbūvēt nelielu stāvlaukumu un arī ielas posmā ierīkot ielu apgaismojumu.

Pēc Skrudalienas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas lēmuma līgums par darbu veikšanu noslēgts ar SIA ”Latgales Ceļdaris”.