Nomas tiesību izsole (Daugavas iela 33)

Nekustamā īpašuma adrese:
Daugavas iela 33, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads

Nomas objekta veids: Nedzīvojamās ēkas
Kadastra numurs: 4474 006 0571
Ēku kadastra apzīmējumi un platība, m2
Administratīvā ēka 4474 006 0021 067- 683.8 m2,

Noliktava ar garāžu- 134.2 m2

Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība, ha
4474 006 0571- 0.2571 ha

Galvenais lietošanas veids:
Biroja ēkas, rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas

Izmantošanas mērķis:
Vieglās rūpniecības ražošana

Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN):
42.07 EUR (četrdesmit divi euro 07 centi)
Izsoles solis
5.00 EUR (pieci euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš:
10 gadi
Zemes nomas maksa:
1.5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā.

Zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
Obligātie nomas nosacījumi
1. Jāsekmē saimnieciskā darbība;
2. Jāsamazina bezdarbs, radot jaunas darba vietas divu gadu laikā un saglabājot tās visā nomas periodā.
Citi iznomāšanas nosacījumi:
1. Nomnieks, papildus nomas maksai, iznomātājam maksā nekustamā īpašuma nodokli, zemes nomas maksu,
2. Par komunālajiem, apsaimniekošanas, elektrības  u.c. pakalpojumiem, norēķinās ar pakalpojuma sniedzēju.
3. Ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu, saskaņojot ar iznomātāju.
Izsoles veids:
Rakstiska (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanai:
No 22.05.2019. līdz 28.05.2019. plkst. 16.30 Daugavpils novada domē 12., 19.kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī- pirmdien no plkst. 8.30 līdz plkst. 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30 un piektdien no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas: Ilze Ondzule 65476739, Kornēlija Gailīte 29412676
Izsoles piedāvājumu atvēršanas laiks, vieta:
2019.gada 29.maijā plkst. 9:00, Rīgas iela 2, Daugavpils, Mazajā zālē

Iznomātājs:
Naujenes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000073501, juridiskā adrese Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikums:
Var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19.kabinetā un mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā Pašvaldība pārdod/iznomā/Nomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiks:
Iepriekš vienojoties pa 65476841, 20219044