Noteica atbalstāmās studiju specialitātes stipendiju konkursam

Arī nākamajā, 2019./2020. mācību gadā, tiks paturpināta jau līdz šim sevi pozitīvā gaismā pierādījusī Daugavpils novada jauno speciālistu piesaistes programma ar pašvaldības stipendiju fondu. Tā tika ieviesta 2016. gadā, un paredz, ka ik gadu tiek aptaujāti novada uzņēmēji, lai noteiktu prioritārās profesijas, savukārt stipendijai var pieteikties jebkurš novadā deklarētais studējošais, kurš uzsāk vai turpina studēt kādā no pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm. Kopš programmas sākuma stipendijām tādās specialitātēs kā veterinārārsts, pārtikas un dzērienu tehnoloģiju inženieris, agronoms ar specializāciju laukkopībā, ciltslietu zootehniķis, inženieris būvniecībā un ārsts pieteikušies 9, no kuriem 1 savu dalību pārtrauca, 1 tika noraidīts, jo pieteicās specialitātei, kas nebija noteikta kā prioritārā. Programmas īstenošanas gaitā šo gadu laikā apgūts finansējums 17 500 eiro apmērā.

Programma pa šo laiku ir novadam nodrošinājusi divus jaunos specialistus. Viens no tiem strādā Višķu pagasta AS “Latgales Bekons” par pārtikas tehnologu, savukārt otrs – Demenes pagasta zemnieku saimniecībā “Meža ceļš” par vetārstu.

Izvēloties specialitātes, tika ņemts vērā arī jauno speciālistu piesaistes programmas finansiālais nodrošinājums, kas šoreiz nedrīkst pārsniegt 16 500 eiro, no kuriem 8500 eiro ir esošo saistību nodrošināšanai un 8000 eiro 4 jauniem stipendiātiem. Šobrīd pašvaldības stipendijas saņem 4 stipendiāti, ko ceram šogad palielināt līdz 8. 2019. gadā neviens no esošajiem stipendiātiem neabsolvēs programmu.

Lai noteiktu atbalstāmās studiju specialitātes, tika aptaujāti 223 novada uzņēmēji. No šiem uzņēmējiem atsaucās septiņi, kuriem vajadzīgi speciālisti. Jaunos specialistus nākamajā mācību gadā savā paspārnē būtu gatavi ņemt 7 uzņēmumi, tomēr jāatzīmē, ka stipendiāts var brīvi izvēlēties uzņēmumu, ar kuru slēgt vienošanos

Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu un noteica sekojošas 2019./2020. mācību gadā atbalstāmās augstākās izglītības studiju specialitātes un studējošo skaitu, kuriem var tikt piešķirtas Daugavpils novada pašvaldības stipendijas.

Kā pirmā augstākās izglītības studiju specialitāte tika atbalstīta Inženierzinātne. Šajā specialitātē stipendijai var pieteikties divi topošie speciālisti, kuri ir vismaz 1. kursa studenti.

Otrā atbalstāmā specialitāte ir Lauksaimniecības speciālists ar specializāciju agronomijā. Atbilstošā specialitātē stipendijai varēs pieteikties divi topošie speciālisti, kuri identiski pirmajai atbalstāmajai specialitātei ir vismaz 1. kursa studenti.

Tāpat kā citus gadus, stipendiju varēs saņemt jebkura kursa studējošie bakalaura un maģistra profesionālajās vai akadēmiskajās studijās. Ikmēneša stipendijai konkursa kārtībā varēs saņemt studējošais, kura deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā vai kurš absolvējis Daugavpils novada vidusskolu neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, un kurš studē attiecīgo specialitāti un sekmju vidējā atzīme nav zemāka par 6 ballēm, kā arī pēc augstskolas absolvēšanas apņemas trīs gadus nostrādāt pie Daugavpils novada uzņēmēja. Ja pretendentiem uz stipendiju būs vienādi sekmju izraksti, prioritāri tiks atbalstīti bez vecāku gādības palikušie bērni, jaunieši no trūcīgām vai daudzbērnu ģimenēm. Pirms stipendijas saņemšanas studējošais varēs slēgt divpusējo vienošanos ar uzņēmēju, kurš garantēs, ka tas speciālistu gaidīs un pēc absolvēšanas nodrošinās ar darbu. Uzņēmēji drīkstēs savstarpēji kooperēties, gadījumos, ja šāds speciālists ir vajadzīgs vairākiem uzņēmējiem.

Stipendijas apmērs būs atkarīgs no studiju gada – 1. kursā studējošam tiks maksāts 150 eiro mēnesī, 2. un 3. kursa studentam – 200 eiro mēnesī; 4. kursa un augstāko kursu studējošiem, kā arī maģistra studiju programmā  studējošajam  – 250.00 eiro mēnesī. Studējošais, ievērojot saistošajos noteikumos ietvertās prasības, stipendiju varēs saņemt visu studiju laiku bez pārtraukuma. Pastāvēs arī tā saucamā “Vienreizējā stipendija” 2000 eiro apmērā, kas tiks izmaksāta pēdējo kursu studentiem. Atšķirībā no ikmēneša stipendijas, šai stipendijai pieteikties var arī topošais speciālists no citiem novadiem un izglītības iestādēm.

Saskaņā ar pieņemto lēmumu tika noteikts uzdot Stipendiju piešķiršanas komisijai izsludināt Daugavpils novada pašvaldības stipendiju konkursu 2019./2020. mācību gadam ar dokumentu iesniegšanas termiņu līdz šī gada 1. septembrim.