NVA elektroniskajā izsolē pārdod valsts nekustamo īpašumu

Nodrošinājuma valsts aģentūra (reģistrācijas Nr. 90009112024; juridiskā adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-2, Rīgā, LV-1026) elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu:

“Šķirstiņi”, Vasarišķos, Medumu pagastā, Daugavpils novadā (nekustamā īpašuma kadastra numurs 4472 002 0063) – zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4472 002 0063) 0,5 ha platībā un sešas būves (būvju kadastra apzīmējumi 44720020063001, 44720020063002, 44720020063003,  44720020063004, 44720020063005 un 44720020063008).

Izsoles sākumcena EUR 18 350,00. Izsoles solis – EUR 1 500,00.

Izsoles sākums – 2021. gada 25. februāris, izsoles noslēgums – 2021. gada 29. marts plkst. 13:00

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 17. martam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Nodrošinājuma valsts aģentūras norēķinu kontā Nr. LV59TREL814065106200B, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās maksājumus veicot pilnā apmērā euro.

Zemes īpašniekam ir pirmpirkuma tiesības uz būvi.

Saskaņot objekta apskates laiku var pa tālr. 67829899, 29452567.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.