Paaugstinās Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitāti

20. martā Daugavpils novada dome parakstīja Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa  “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātēs paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldībās ēkās” projekta Nr.4.2.2.0/17/I/097  “Sociālo pakalpojumu centra ”Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis”  ēkā atbilstoši Daugavpils novada pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 1 787 149,56 eiro. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 824 652,66 eiro  no kurām ERAF finansējums – 466 171,00 eiro jeb 56,53%, Valsts budžeta dotācija sastāda 107542,95 eiro jeb 13,04%, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 250 938,71 eiro, jeb 30,43%. Projekta ietvaros ir plānoti ar projekta realizēšanu saistītie izdevumi 962 496,90 eiro apmērā, kurus finansēs Daugavpils novada pašvaldība, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Projekta ietvaros tiks veikti būvdarbi Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkā, veicot ēkas siltināšanu, proti, ēkas fasādes, cokola, bēniņu siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa un pilna apkures sistēmas pārbūve, plakano vakuuma saules kolektoru uzstādīšana .

Projekta ietvaros tiks realizētas arī darbības, kas nav saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem: ēkas iekšējie apdares darbi (sienas, grīdas; durvis, pacēlājs, t.sk., 3 stāva telpu remonts, sociālo dzīvokļu ierīkošanai); iekšējo tīklu pārbūve (ūdensapgāde, kanalizācija, elektroinstalācija, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma) un teritorijas labiekārtošana.

Vairāk par projektu – šeit.